فنی و مهندسی

منابع پیشنهادی رشته های فنی و مهندسی

مجموعه مهندسی برق کد (۱۲۵۱)

به دلیل حجم بالای منابع اصلی و پراکندگی کتب بسته آموزشی موسسه پارسه توصیه می گردد

معادلات دیفرانسیل : امیر تقی زاده انصاری – محمد مهدی تقی زاده انتشارات پارسه
ریاضی مهندسی : ریاضیات مهندسی قاسم شادالویی انتشارات پارسه
آمار و احتمال: محسن طورانی انتشارات پارسه
مدارهای الکتریکی
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (کوه- دسور ترجمه‌ی جبه دار مارالانی)
سیستم‌های کنترل خطی
سیستم‌های کنترل مدرن (درف- بیشاپ)،آریاز برادرانی
تجزیه و تحلیل سیستم
سیگنال‌ها و سیستم‌ها (اپنهایم)
الکترونیک
الکترونیک (گری)
مدارهای میکروالکترونیک (سدرا- اسمیت)
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (شفیعی دو جلد)
الکترو مغناطیس
الکترومغناطیس میدان و موج (چنگ)
ماشین‌های الکتریکی
ماشین‌های الکتریکی (پی . سی. سن)
ماشین‌های الکتریکی (فیتز- جرالد)ماشین‌های الکتریکی (بیم بهارا)
بررسی سیستم‌های قدرت
بررسی و طراحی سیستم‌های قدرت (گلاور)
بررسی سیستم‌های قدرت (استیونسون)
کنترل خطی
سیستم‌های کنترل اتوماتیک (بنجامین کو)سیستم‌های کنترل خطی (اوگاتا)
زبان عمومی : کتاب راز زبان تالیف استاد محمد حسن تقی زاده

مجموعه مهندسی نفت کد(۱۲۵۳)

ژئو فیزیک : کتاب ژئوفیزیک اکتشافی نوشته دکتر محمد کمال قاسم العسکری
جزوه دکتر ریاحی دانشگاه تهران
ژئوشیمی : اصول ژئوشیمی، برایان میسون، کارلتون ب. مر، ترجمه مر و مقدسی، مرکز نشر دانشگاه شیراز
پترو فیزیک
جزوه مهندس مجدی یزدی (نفت اهواز)
جزوه دکتر شادی زاده
کتاب amyx
هند بوک مهندسی مخازن tarek ahmed
چاه نگاری
جزوه دکتر رضایی
کتاب دکتر رمضی
جزوه دکتر شهیدی
مهندسی نفت- مخزن ۱
چزوه دکتر هلالی زاده
جزوه دکتر علیزاده
کتاب تارک احمد
کتاب l.p.dake
مهندسی نفت- مخزن ۲
جزوه دکتر سیاوش عاشوری (نفت اهواز)
کتاب مهندسی مخازن craft
کتاب مهندسی مخازن slider
مهندسی نفت –حفاری ۱
جزوه دکتر شادی زاده
جزوه دکتر نبی هاشمی
جزوه مهندس برادران
جزوه دکتر علیزاده
کتاب BAKER
کتاب APPLIED DRILLING
مهندسی نفت- حفاری۲
جزوه دکتر شادی زاده
جزوه دکتر نبی هاشمی
جزوه مهندس برادران
جزوه دکتر علیزاده
کتاب BAKER
کتاب APPLIED DRILLING
مهندسی نفت-بهره برداری
جزوه دکتر علیزاده(امیدیه)
جزوه دکتر شهیدی
جزوه دکتر مقدسی(نفت اهواز)
زمین شناسی تخصصی – سنگ شناسی رسوبی
جزوه رسوب شناسی دکتر امینی
جزوه رسوب شناسی دکتر ربانی
خواص سنگ
جزوه مهندس مجدی یزدی (نفت اهواز)
جزوه دکتر شادی زاده
کتاب amyx
هند بوک مهندسی مخازن tarek ahmed
خواص سیال
جزوه دکتر عباس هلالی زاده (نفت اهواز)
کتاب خواص سیالات مخزن mc cane
هند بوک مهندسی مخازن tarek ahmed
چاه آزمایی
جزوه چاه آزمایی دکتر علیزاده
جزوه چاه آزمایی دکتر شادی زاده
جزوه چاه آزمایی دکتر هاشمی
کتاب چاه آزمایی john lee
کتاب چاه آزمایی russel
نمودارگیری از چاه
جزوه دکتر رضایی
کتاب دکتر رمضی
جزوه دکتر شهیدی
مهندسی حفاری – حفاری ۱
جزوه دکتر شادی زاده
جزوه دکتر نبی هاشمی
جزوه مهندس برادران
جزوه دکتر علیزاده
کتاب BAKER
کتاب APPLIED DRILLING

مهندسی حفاری – حفاری ۲
جزوه دکتر شادی زاده
جزوه دکتر نبی هاشمی
جزوه مهندس برادران
جزوه دکتر علیزاده
کتاب BAKER
کتاب APPLIED DRILLING
مهندسی حفاری – سیمان حفاری
کتاب بیژن اسدی
کتاب baker
کتاب applied drilling
مهندسی حفاری – گل حفاری
جزوه فردوس اشکبوسی
کتاب baker
کتاب applied drilling
مهندسی مخزن و بهره برداری – مخزن ۱
چزوه دکتر هلالی زاده
جزوه دکتر علیزاده
کتاب تارک احمد
کتاب l.p.dake
مهندسی مخزن و بهره برداری – مخزن ۲
جزوه دکتر سیاوش عاشوری (نفت اهواز)
کتاب مهندسی مخازن craft
کتاب مهندسی مخازن slider
مهندسی مخزن و بهره برداری – بهره برداری
جزوه دکتر علیزاده(امیدیه)
جزوه دکتر شهیدی
جزوه دکتر مقدسی(نفت اهواز)
مهندسی مخزن و بهره برداری – مکانیک سیالات دو فازی
کتاب دوفازی نوشته دکتر علی وطنی
خواص سنگ
جزوه مهندس مجدی یزدی (نفت اهواز)
جزوه دکتر شادی زاده
کتاب amyx
هند بوک مهندسی مخازن tarek ahmed
خواص سیال
جزوه دکتر عباس هلالی زاده (نفت اهواز)
کتاب خواص سیالات مخزن mc cane
هند بوک مهندسی مخازن tarek ahmed
چاه آزمایی
جزوه چاه آزمایی دکتر علیزاده
جزوه چاه آزمایی دکتر شادی زاده
جزوه چاه آزمایی دکتر هاشمی
کتاب چاه آزمایی john lee
کتاب چاه آزمایی russel
نمودارگیری از چاه
جزوه دکتر رضایی
کتاب دکتر رمضی
جزوه دکتر شهیدی
مهندسی مخزن – مخزن ۱
چزوه دکتر هلالی زاده
جزوه دکتر علیزاده
کتاب تارک احمد
کتاب l.p.dake
مهندسی مخزن – مخزن ۲
جزوه دکتر سیاوش عاشوری (نفت اهواز)
کتاب مهندسی مخازن craft
کتاب مهندسی مخازن slider
مبانی حفاری و بهره برداری – حفاری ۱
جزوه دکتر شادی زاده
جزوه دکتر نبی هاشمی
جزوه مهندس برادران
جزوه دکتر علیزاده
کتاب BAKER
کتاب APPLIED DRILLING
مبانی حفاری و بهره برداری – حفاری ۲
جزوه دکتر شادی زاده
جزوه دکتر نبی هاشمی
جزوه مهندس برادران
جزوه دکتر علیزاده
کتاب BAKER
کتاب APPLIED DRILLING
مبانی حفاری و بهره برداری – بهره برداری
جزوه دکتر علیزاده(امیدیه)
جزوه دکتر شهیدی
جزوه دکتر مقدسی(نفت اهواز)
مبانی حفاری و بهره برداری – مکانیک سیالات دو فازی
کتاب دوفازی نوشته دکتر علی وطنی


مجموعه مهندسی صنایع کد(۱۲۵۹)

آمار و احتمال: آمار و احتمال محسن طورانی – انتشارات پارسه
تحقیق در عملیات:
– تحقیق در عملیات تست تألیفی و آزمون، مازیار زاهدی سرشت، نشر کتاب دانشگاهی
– برنامه‌ریزی خطی، مختار بازارا، نشر کتاب دانشگاهی
– راهنمای مسائل برنامه‌ریزی خطی، زاهدی سرشت- حسینی، نشر کتاب دانشگاهی
برنامه‌ریزی و کنترل موجودی
– برنامه‌ریزی و کنترل موجودی، فاطمی قمی، انتشارات امیرکبیر
– برنامه‌ریزی و کنترل موجودی،‌ مهدی نور پرتو
– طرح‌ریزی واحدهای صنعتی
– طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، فراهانی
زبان عمومی : کتاب راز زبان تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
اصول مدیریت و تئوری سازمان : تئوری مدیریت ۱و۲ – انتشارات پارسه
زبان تخصصی
هندبوک مهندسی صنایع و زبان تخصصی دانشجویان مهندسی صنایع
کتاب‌‌های زبان تخصصی مهندسی صنایع (سمت)
ریاضی عمومی ۱و۲: ریاضیات ۱و۲ – انتشارات پارسه

مهندسی عمران -نقشه برداری کد(۱۲۶۳)
فتوگرامتری
فتوگرامتری – شایسته ماهانی
فتوگرامتری – دکتر صمدزادگان
فتوگرامتری – دکتر ولدان زوج
فتوگرامتری – دکتر عزیزی
فتوگرامتری – امامی
ژئودزی:
کتابها:
کتاب لاتین Geodesy The Concept By Vanicek
ژئودزی و کارتوگرافی ریاضی – مهندس رستمی و امامی
ژئودزی ماهواره ای – مهندس شاهکار
جزوات:
ژئودزی ۱ و ۲ – محمد کریم
ژئودزی ۱ – دکتر وثوق
ژئودزی ماهواره ای – مرضیه باعث
ژئودزی ۱ – دکتر نجفی
فیزیکال – محمد کریم
فیزیکال – دکتر نجفی
ژئودزی – دکتر نجفی
نقشه برداری:
کتابها:
نقشه برداری مهندسی – مهندس دیانت خواه
نقشه برداری – مهندس شمس نوبخت ( انتشارات علم و صنعت (
نقشه برداری مسیر و قوس ها در راه سازی – مهندس علیرضا سلیمانی
تحلیل مسائل نقشه برداری – مهندس انتظاری
نقشه برداری عمومی – مهندس عاصی
جزوات:
نقشه برداری ژئودتیک – مهندس عسکریان
کاداستر – دکتر صادقیان
سرشکنی – مهندس مهرابی
سرشکنی – مهندس اردلان
سرشکنی ( حل تمرین( – دکتر نجفی
کتابها و نمونه سوالات سالهای قبل:
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد نقشه برداری – دکتر همراه و مهندس رنجبر و مهندس آقا محمدی
پرسشهای چهارگزینه ای نقشه برداری – دکتر نجفی ( انتشارات خواجه نصیر)
زبان انگلیسی: کتاب زبان تخصصی نقشه برداری انتشارات سمت

زبان عمومی : کتاب راز زبان تالیف استاد محمد حسن تقی زاده

مهندسی عمران کد(۱۲۶۴)

به دلیل حجم بالای منابع اصلی و پراکندگی کتب بسته آموزشی موسسه پارسه توصیه می گردد

مهندسی مکانیک کد(۱۲۶۷)
به دلیل تعدد منابع کتابهای انتشارات پارسه را مطالعه فرمایید.

مهندسی معدن کد(۱۲۶۸)

کانی شناسی

راهنمای کانی شناسی / ترجمه: فرید مر، سروش مدبری / نشر دانشگاهی
سنگ شناسی

سنگ شناسی آذرین ،رسوبی، دگرگونی/ سبحانی،ایران پناه / دانشگاه تهران
زمین شناسی ساختمانی

زمین شناسی ساختمانی / دکتراسد ایران پناه / دانشگاه تهران
چالزنی و آتشباری
اتشکاری در معادن (۲جلد) / رحمت الله استوار / جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر
حفر چاه وتونل
روشهای حفاری / مرتضی اصانلو / صدرا
مکانیک سنگ
درآمدی بر مکانیک سنگ / ترجمه:فاروق الحسینی / نشرکتاب دانشگاهی
طبقه بندی مهندسی سنگ ها / محمد رضا هراتی / شرکت فنی ایران
خواص مهندسی سنگ ها / محمود وفاییان / ارکان
نگهداری در معادن
نگهداری در معادن / کاظم اورعی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
طراحی سیستم های نگهداری درمعادن / ترجمه :جمال همتیان / جهاد دانشگاهی واحد تهران
تونل سازی (۴ جلد) / حسن مدنی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
تهویه در معدن
تهویه در معادن / حسن مدنی / مرکز نشر دانشگاهی
استخراج روباز
روش های استخراج معادن سطحی (۲جلد) / مرتضی اصانلو / دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
استخراج زیر زمینی
روش های استخراج زیر زمینی (۳جلد) / دکترعطایی / دانشگاه شاهرود)
کانه آرایی
کانه آرایی (۲جلد حسین نعمت اللهی / دانشگاه تهران)
ژئوتکنیک :
مکانیک خاک / مترجم:حسین صالح زاده / دانشگاه علم وصنعت

مهندسی مواد کد(۱۲۷۲)

شیمی فیزیک و ترمودینامیک:
مقدمه‌ای بر ترمودینامیک مواد ۱- دیوید گسکل- علی سعیدی
مقدمه‌ای بر ترمودینامیک ۲- دیوید گسکل- علی سعیدی
خواص مکانیکی مواد:
متالوژی مکانیکی- جورج دیتر- (ترجمه: شهره شهیدی)
تغییر شکل و مکانیک شکست مواد آلیاژهای مهندسی- هرتزبرگ- (ترجمه: اکرمی)
خواص فیزیکی مواد:
اصول کاربرد عملیات حرارتی فولادها- محمدعلی گلعذار
آشنایی با متالوژی فیزیکی- اونر- (ترجمه: اکبر آهنی)
استحاله‌ فازها در فلزات و آلیاژها- پورتر، ایسترلینگ- (ترجمه:محمدرضا افضلی)
متالوژی فیزیکی- ریدهیل
استحاله فازها و نمودارهای تعادلی:
استحاله فازها در فلزات و آلیاژها- پورتر، ایسترلینگ- (ترجمه: محمدرضا افضلی)
درآمدی بر تعادل فازی در سرامیک‌ها- فتح‌الله مضطر زاده، واهاک مارقوسیان

مهندسی فناوری اطلاعات کد(۱۲۷۶)
با توجه به تعدد منابع و کیفیت بالای بسته آموزشی کتب پارسه توصیه می گردد

مهندسی کامپیوتر کد(۱۲۷۷)

با توجه به تعدد منابع و کیفیت بالای بسته آموزشی کتب پارسه توصیه می گردد

مهندسی شیمی-بیو تکنولوژی-داروسازی کد(۱۲۸۵)

با توجه به تعدد منابع و کیفیت بالای بسته آموزشی کتب پارسه توصیه می گردد

معرفی کتب و جزوات مورد نیاز درس کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی:
جزوات کاربرد ریاضیات دکتر نوید نادرپور
کتاب کاربرد ریاضیات دکتر نیک آذر و دکتر خراط
کتاب کاربرد ریاضیات دکتر رفیع زاده
معرفی کتب کارشناسی ارشد درس کاربرد ریا ضیات:
کتاب مهندسی شیمی انتشارات ارکان
معادلات دیفرانسیل : امیر تقی زاده انصاری – محمد مهدی تقی زاده انتشارات پارسه
ریاضی مهندسی : ریاضیات مهندسی قاسم شادالویی انتشارات پارسه
معرفی کتب و جزوات مورد نیاز درس انتقال جرم و عملیات واحد
کتاب رابرت تریبال ترجمه دکتر سیف کردی و دکتر جاودانی
کتاب رابرت تریبال ترجمه دکتر کاغذچی و دکتر سهرابی
اصول عملیات انتقال جرم دکتر چالکش امیری
جزوه عملیات واحد ۱و۲ دکتر معصومی- دانشکده فنی تهران شمال
کتاب MCCabe
معرفی کتب کارشناسی ارشد دروس انتقال جرم و عملیات واحد
کتاب انتقال جرم و عملیات واحد دکتر میرزازاده انتشارات دانشگاه هرمزگان
جزوه انتقال جرم دکتر سیف کردی
معرفی کتب و جزوات مورد نیاز درس انتقال حرارت
کتاب انتقال حرارت هولمن
کتاب انتقال حرارت اینکروپرا
جزوات انتقال حرارت دکترنوید نادرپور (حرارت ۱) -دانشکده فنی و مهندسی تهران شمال
کتاب انتقال حرارت دکتر خشنودی — فقط جلد اول

منبع کلی برای زبان تخصصی:
کتاب زبان تخصصی در مهندسی شیمی
کتاب زبان عمومی : راز زبان تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
کتاب تست کارشناسی ارشد مهندسی شیمی انتشارات دانشگاه تهران تالیف دکتر سیف کردی و دکتر باستانی و دکتر بهمنیار
کتاب فوق در قسمت زبان تخصصی توصیه می شود