گروه علوم انسانی

منابع پیشنهادی مطالعاتی
رشته ادبیات فارسی:

متون نظم
شاهنامه فردوسی: «غم‌نامه‌ی رستم و سهراب» و «رزم‌نامه‌ی رستم و اسفندیار» حسن انوری و جعفر شعار (نامه‌ی باستان جلد اول و دوم دکتر کزازی. شرح جلد اول شاهنامه، دکتر جوینی، توضیحات مربوط به داستان‌ها و همچنین سایر گزیده‌ها).
بوستان سعدی: شرح و توضیح دکتر یوسفی (شرح دکتر خطیب رهبر و‌…).
غزلیات و قصاید سعدی: کلیات سعدی، چاپ فروغی. گزیده‌ی غزلیات و قصاید خطیب رهبر
مخزن‌الاسرار: تألیف وحید دستگردی (شرح مخزن‌الاسرار دکتر برات زنجانی، شرح مخزن‌الاسرار دکتر بهروز ثروتیان،پرده‌ی سحر سحری انزاوی‌نژاد)
لیلی و مجنون، خسرو و شیرین: چاپ دکتر حمیدیان. شرح برات زنجانی.
قصاید خاقانی: گزیده‌ی دکتر سجادی هر دو گزیده‌ی ایشان، یکی چاپ امیرکبیر و دیگری چاپ نشر سخن.
(شرح دشواری‌ها و رخسار صبح دکتر کزازی، شاعر صبح دکتر سجادی، بزم دیرینه عروس معصومه معدن‌کن و …).
مثنوی: شرح استاد فروزان‌فر(شرح مثنوی دکتر استعلامی ‌،کریم زمانی و …). (دفتر اول مثنوی اهمیت بیشتری دارد)
حدیقه الحقیقه: تصحیح مدرس رضوی و تعلیقات آن. آب آتش افروز، دکتر اشرف‌زاده.
منطق‌الطیر: تصحیح دکتر صادق گوهرین (گزیده‌ی منطق‌الطیر دکتر شمیسا و …).
حافظ : شرح دکتر خطیب رهبر (حافظ نامه‌ی بهاء‌الدین خرمشاهی، مکتب حافظ منوچهر مرتضوی و …).
متون نثر
تاریخ بیهقی: به کوشش دکتر خطیب رهبر (گزیده‌ها و سایر منابع).(جلد اول و نیمه‌ی اول جلد دوم مهم‌تر است.)
چهار مقاله: به تصحیح دکتر معین (تعلیقات دکتر معین و تعلیقات علامه قزوینی بر چهار مقاله).
قابوس‌نامه: شرح دکتر یوسفی (گزیده‌ی قابوس‌نامه‌ی دکتر یوسفی و …).
گلستان سعدی: شرح دکتر خطیب رهبر (شرح دکتر یوسفی و‌…).
کلیله و دمنه: شرح مرحوم مجتبی مینوی (تصحیح محمد روشن و‌…)
مرصاد العباد: به اهتمام دکتر محمد امین ریاحی.
کشف‌الاسرار: گزیده‌ی انزاوی نژاد.
تاریخ جهان گشا: جلد اول و گزیده‌ی دکتر جعفر شعار (شرح مشکلات،دکتر احمد خاتمی و …..).
مرزبان‌نامه: تصحیح خطیب رهبر (تصحیح محمد روشن و‌…). (جلد اول باب اول تا چهارم مهم‌تر است.)
تاریخ ادبیات و سبک شناسی
سبک شناسی بهار جلد ۱ و ۲و ۳ (با توجه به حجم بالای کتاب می‌توانید به عنوان منبع جایگزین از کلیات سبک شناسی دکتر سیروس شمیسا استفاده کنید.) ـ تاریخ ادبیات دکتر صفا (دوره کامل) ـ فن نثر دکتر خطیبی (این کتاب یکی از منابع مهم است.) ـ سبک خراسانی در شعر فارسی (دکتر محجوب ) ـ تاریخ ادبیات ادوارد براون (جلد ۳ از سعدی تا جامی و جلد ۴ ترجمه‌ی دکتر مقدادی).
عروض و بدیع، قافیه و فنون ادبی
صناعات ادبی و هم‌چنین معانی بیان استاد همایی ـ المعجم شمس قیس رازی ـ عروض و معانی و بیان آقای دکتر تجلیل ـ معانی و بیان (دکتر صفا) ـ بدیع و معانی بیان دکتر شمیسا ـ عروض دکتر وحیدی

کلیات مسائل ادبی
دستور زبان: احمد گیوی و حسن انوری جلد ۱ و ۲ (دستور زبان خیام‌پور. دستور زبان پنج استاد).
عروض و قافیه: شناخت شعر دکتر شاه حسینی، عروض و قافیه‌ی دکتر شمیسا (عروض فارسی، دکتر ماهیار).
معانی و بیان : معانی و بیان دکتر تجلیل، معانی و بیان دکتر شمیسا (بیان دکتر کزازی)‌.
بدیع: فنون بلاغت و صناعات ادبی استاد همایی، بدیع دکتر شمیسا (بدیع دکتر کزازی).
تاریخ ادبیات: تاریخ ادبیات در ایران صفا. از صبا تا نیما (۲ جلد)، از نیما تا روزگار ما، یحیی آرین‌پور. ادوار شعر فارسی، شفیعی کدکنی،
(ادبیات معاصر، محمد حقوقی – ادبیات معاصر نثر هرمز رحیمیان، تاریخ ادبیات تألیف ذبیح‌ا… صفا ۳ جلد).
سبک شناسی: سبک شناسی بهار (جلد ۲ و ۳)، سبک شناسی نظم و نثر (دکتر شمیسا).
(کلیات مسائل ادبی: تألیف دکتر فرهاد طهماسبی و دکتر یدالله بهمنی)
عربی
زبان قرآن، حمید محمدی، جلد ۱ و ۲ دوره‌ی متوسطه.
مبادی العربیه جلد ۲و۳٫
نهج‎البلاغه، جعفر شهیدی.
(شرح و ترجمه‌ی مبادی العربیه دکتر حسینی . صرف برای دانشجو، نحو برای دانشجو، دکتر سید محمد رادمنش).
قرآن کریم (اعراب قرآن)
نهج البلاغه (به ویژه خطبه‌ی همام و وصیت حضرت به امام حسن(ع))
جواهر الادب (سید احمد هاشمی)
مبادی العربیه (جلد ۴)
مجانی الحدیثه شامل: (اعراب‌گذاری ـ ترجمه ـ تجزیه و ترکیب)

زبان انگلیسی
کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
مباحث مربوط به ادبیات فارسی از کتاب دائره المعارف اسلام)
مجموعه سؤال‌ها و پاسخ تشریحی در دو جلد به کوشش یدالله بهمنی و سید عباس نوابی، انتشارات دارینه
عربی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ، یدالله بهمنی
کتاب جامع زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ، مرضیه رنجبر


مجموعه علوم جغرافیا کد (۱۱۰۲)

منابع پیشنهادی مطالعاتی:
فلسفه جغرافیا
۱- شکوئی، حسین؛ اندیشه‌های نو در فلسفه‌ی جغرافیا (ج ۱) انتشارات گیتا‌شناسی، ۱۳۷۷
۲- شکوئی، حسین؛ فلسفه‌‌ی جغرافیا، انتشارات گیتاشناسی، ۱۳۶۴
۳- شکوئی، حسین؛ کلیات و فلسفه‌ی جغرافیا، انتشارات پیام نور، ۱۳۶۹
۴- شکوئی، حسین؛ مکتبهای جغرافیایی و جغرافیای کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۸
۵- فرید، یداله؛ سیر اندیشه در جغرافیای انسانی، انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۷۴
۶- پوراحمد، احمد؛ قلمرو و فلسفه‌ی جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶
۷- بلانت، آلیسون و ویلس، جین؛ دگراندیشی در فلسفه‌ی جغرافیا، ترجمه حاتمی‌نژاد، حسین انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)
۱- شکوئی، حسین؛ دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، جلد اول، انتشارات سمت، ۱۳۷۳
۲- فرید، یداله؛ جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۶۸
۳- نظریان، اصغر؛ جغرافیای شهری ایران، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۴ (چاپ دوم)
۴- رضوانی، علی‌اصغر؛‌روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۴ (چاپ دوم)
۵- شکوئی، حسین؛ جغرافیای شهری،‌ انتشارات پیام نور، ۱۳۷۵
۶- حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
۷- حسامیان، فرخ و دیگران؛ شهرنشینی در ایران، انتشارات آگاه، سال ۱۳۷۷
۸- شکوئی، حسین؛ جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال ۱۳۶۵
۹- سلطانزاده، حسین؛ تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، انتشارات امیرکبیر
۱۰- زیاری، کرامت‌اله؛ برنامه‌ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، ۱۳۸۶
۱۱- پاپلی یزدی، محمدحسین و رجبی ستاجردی، حسین؛ نظریه‌های شهر و پیرامون تهران، سمت، ۱۳۸۲
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)
۱- محمودی، فرج‌اله، ژئومورفولوژی دینامیک، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۶
۲- محمودی، فرج‌اله، ژئومورفولوژی ساختمانی، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۶
۳- جدار عیوضی، جمشید، ژئومورفولوژی ایران، انتشارات پیام نور، ۱۳۸۳
۴- محمودی، فرج الله، ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی اقلیمی)، ۱۳۷۶
۵- حریریان، محمود؛ کلیات ژئومورفولوژی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد، ۱۳۶۹
۶- علایی طالقانی، محمود؛ ژئومورفولوژی ایران، تهران، انتشارات قومس، ۱۳۸۱
۷- زمردیان، محمد جعفر؛ ژئومورفولوژی ایران، ج ۱، فرآیندهای ساختمانی و دینامیک درونی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۱
۸- زمردیان، محمد جعفر؛ ژئومورفولوژی ایران، ج ۲، فرآیندهای اقلیمی و دینامیک‌های بیرونی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۱
۹- ثروتی، محمدرضا؛ ژئومورفولوژی ناحیه‌ای ایران، تهران، سازمان جغرافیایی نیروی‌های مسلح، ۱۳۷۸
۱۰- دریو، ماکس؛ ژئومورفولوژی اقلیمی و دینامیک خارجی، ترجمه مقصود خیام، تبریز، انتشارات نیا، ۱۳۷۰
مبانی جغرافیای طبیعی
۱- محمودی، فرج‌اله؛ ژئومورفولوژی دینامیک، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۶
۲- محمودی، فرج‌اله؛ ژئومورفولوژی ساختمانی، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۶
۳- جدار عیوضی، جمشید، ژئومورفولوژی ایران، انتشارات پیام نور، ۱۳۸۳
۴- محمودی، فرج اله، ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی اقلیمی)، ۱۳۷۶
۵- حریریان، محمود؛ کلیات ژئومورفولوژی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد، ۱۳۶۹
۶- علایی طالقانی، محمود؛‌ ژئومورفولوژی ایران، تهران، انتشارات قومس، ۱۳۸۱
۷- زمردیان، محمد جعفر؛ ژئومورفولوژی ایران، ج ۱، فرآیندهای ساختمانی و دینامیک درونی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۱
۸- زمردیان، محمد جعفر؛ ژئومورفولوژی ایران، ج ۲، فرآیندهای اقلیمی و دینامیک‌های بیرونی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۱
۹- ثروتی، محمدرضا؛ ژئومورفولوژی ناحیه‌ای ایران، تهران، سازمان جغرافیایی نیروی‌های مسلح، ۱۳۷۸
۱۰- دریو، ماکس؛ ژئومورفولوژی اقلیمی و دینامیک خارجی، ترجمه مقصود خیام، تبریز، انتشارات نیا، ۱۳۷۰
۱۱- علیجانی، بهلول و کاویانی، محمدرضا؛ مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت، تهران
۱۲- علیجانی، بهلول، آب و هوای ایران، انتشارات پیام نور، تهران
۱۳- نیشابوری، اصغر، جغرافیای زیستی، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۶

برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی (مبانی و ایران)
۱- معصومی اشکوری، سیدحسن، اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ۱۳۷۶
۲- آسایش، حسین، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای انتشارات پیام‌نور، ۱۳۷۹
۳- صرافی، مظفر، مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵

زبان انگلیسی
کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده


زبان و ادبیات عرب کد(۱۱۰۴)

منابع پیشنهادی مطالعاتی:
زبان انگلیسی
کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده

زبان تخصصی:
انگلیسی برای دانشجویان عربی ۱ و ۲، انتشارات سمت

صرف و نحو
مبادی العربیه‌، رشید شرتونی، انتشارات اساطیر، ترجمه دکتر محمود خرسندی
جامع الدروس العربیه، مصطفی الغلایینی
موسوعه‌ی الصرف و النحو و الإعراب، امیل بدیع یعقوب، انتشارات استقلال
۱۰۰۰+۱۰۰ تست صرف و نحو عربی، علی ضیغمی و حبیب کشاورز، انتشارات فقهی

علوم بلاغی
جواهر البلاغه‌، احمد الهاشمی
البلاغه الواضحه، علی الجارم
معالم البلاغه، محمد رجایی

تاریخ ادبیات
تاریخ الأدب العربی، حنا القاخوری، انتشارات توس
الأدب العربی و تاریخه حتی نهایه‌ی العصر الأموی، دکتر محمدعلی آذرشب، انتشارات سمت
تاریخ الأدب العربی فی العصر العباسی، دکتر محمدعلی آذرشیب- انتشارات سمت
الوجیز فی تاریخ الأدب العربی، دکتر أبولفضل رضایی و علی ضیغمی، انتشارات جهاد دانشگاهی، الجامع حنا الفاخوری

متون و اعراب گذاری
المجانی الحدیثه ۳ جلد نخست
شذرات من النصوص العربیه ۴ جلد، دکتر نادر نظام طهرانی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
الروائع من النصوص العربیه‌ ۳ جلد، انتشارات سمت، ترجمه و شرح المجانی الحدیثه: علی اکبر نورسیده‌ و علی ضیغمی، انتشارات فقهی

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس
فن ترجمه، دکتر یحی معروف، انتشارات سمت
آیین ترجمه، دکتر منصوره زرکوب، انتشارات مانی اصفهان
المصطلحات المتداوله‌ی فی الصحافه‌ی العربیه، محمدرضا عزیزی پور، انتشارات سمت
فرهنگ رسانه، دکتر محمد خاقانی، انتشارات دانشگاه آزاد
فرهنگ لغت‌های مفید
عربی به عربی:
المعجم الوسیط، مجمع اللغه العربیه بالقاهره
المنجد، لوئیس معلوف
المنجد المعاصر، مکتبه الصادق

عربی به فارسی:
فرهنگ معاصر،‌دکتر آذرتاش آذرنوش، انتشارات نی
فرهنگ اصطلاحات معاصر، نجفعلی میرزایی، انتشارات دارالثقلین

فارسی به عربی:
فرهنگ اصطلاحات روز، دکتر محمد غفرانی و دکتر آیت‌اله زاده شیرازی، انتشارات امیرکبیر
فرهنگ معروف، دکتر یحیی معروف
و مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد عربی شامل سؤالات کلیه دروس ازمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری به همراه پاسخ تشریح نوشته حبیب کشاورز

 

مجموعه علوم اقتصادی کد(۱۱۰۵)

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
اقتصاد خرد

کتاب اقتصاد خرد و کلان انتشارات پارسه تالیف تیمور محمدی

منبع تستی: اقتصاد کلان نظریه‌ها و مسایل شامل ۹۰۰ تست با پاسخ تشریحی تالیف تیمور رحمانی.

ریاضیات
کتاب ریاضیات پایه انتشارات پارسه تالیف امیر تقی زاده انصاری

آمار

کتاب آمار دکتر محسن طورانی انتشارات پارسه

کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
زبان تخصصی
زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد الهه ستوده‌نما.
* نکته: لازم به ذکر است برای آمادگی آزمون‌ها و همچنین کنکور سراسری، استفاده از کتاب کار در حد بسیار زیادی لازم می‌باشد.
اقتصاد انرژی
۱- مقدمه‌ای بر مفاهیم اقتصاد نفت- دکتر کامبیز پیکارجو.
۲- ترازنامه انرژی- اطلاعات برنامه‌ریزی انرژی وزارت نیرو.
۳- آمارهای بانک جهانی در رابطه با انرژی (سال‌‌های گذشته).
۴- آمار و اطلاعات شورای جهانی انرژی.
۵- نشریه Energy Economist (شماره‌های گذشته).
۶- نشریه opec (شماره‌های گذشته).

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کد (۱۱۰۶)

منابع پیشنهادی مطالعاتی:
حرکت شناسی
– حرکت شناسی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، مؤلف: فریدون تندنویس
– اصول حرکت شناسی ساختاری، انتشارات سمت، مؤلف: ولی‌اله دبیری روشن
فیزیولوژی و تغذیه
– اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (۱)، انتشارات سمت، مؤلف: گائینی، دبیری روشن
– فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، انتشارات مبتکران، مؤلف: ۵ استاد
آسیب شناسی
– پیشگیری و درمان آسیب‌های ورزشی، انتشارات سمت، مؤلف: دانشمندی- قراخانلو- علی‌زاده
– آسیب‌های ورزشی، انتشارات بامداد کتاب، مؤلف: حمید خداداد
بیومکانیک
– بیومکانیک فنون ورزشی، انتشارات دانشگاه تهران، مؤلف: نمازی زاده
– مقدمات بیومکانیک ورزشی، انتشارات سمت، مؤلف: صادقی
حرکات اصلاحی
– حرکات اصلاحی، انتشارات سمت، مؤلف: دانشمندی، علیزاده، قراخانلو
– حرکات اصلاحی، انتشارات پیام نور، مؤلف: فراهانی
آمار، سنجش و اندازه‌گیری
– سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی، انتشارات بامداد، مؤلف: شیخ و همکاران
– سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی، انتشارات پیام نور، مؤلف: همتی نژاد – رحمانی نیا
رشد حرکتی
– رشد و تکامل حرکتی در طول عمر، انتشارات سمت، مؤلف: نمازی زاده- اصلاتی نی
– رشد حرکتی در طول عمر، انتشارات امام حسین (ع)، مؤلف: معصومه شجاعی
یادگیری حرکتی
– یادگیری حرکتی، انتشارات بامداد، مؤلف: معصومه شجاعی – واعظ موسوی
مسابقات ورزشی
– مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی، انتشارات بامداد، مؤلف: حمیدی
– مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی، مؤلف: شعبانی بهار

مدیریت و سازمان‌ها
– مدیریت سازمانهای ورزشی، انتشارات بامداد، مؤلف: حمیدی
– مدیریت سازمانهای ورزشی، انتشارات سمت، مؤلف: سجادی
زبان
کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
– متون تخصصی تربیت بدنی، انتشارات سمت، مؤلف: خسرو ابراهیم
– مجموعه متون تخصصی تربیت بدنی (۲ جلد)، انتشارات فردا، مؤلف: طهماسبی- حاتمی
اصول و مبانی تربیت بدنی
– اصول و فلسفه تربیت بدنی، انتشارات بامداد، مؤلف: مظفری (پورسلطانی)

مجموعه تاریخ کد (۱۱۰۷)

منابع پیشنهادی مطالعاتی:
منابع ایران اسلامی
۱٫ آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی؛ تهران: انتشارات نی، ۱۳۷۷٫
۲٫ اشپولر، برتولد؛ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ ترجمه جواد فلاطوری؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷٫
۲٫ اشپولر، برتولد؛ تاریخ مغول در ایران؛ ترجمه محمود میر آفتاب؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰٫
۳٫ اقبال آشتیانی، عباس؛ تاریخ ایران از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه؛ تهران: انتشارات میلاد، ۱۳۸۳٫
۴٫ بویل، جی آ؛ تاریخ ایران کمبریج ( از آمدن سلجوقیان تا فروپای دولت ایلخانان)؛ جلد پنجم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۱٫
۶٫ بیات، عزیزالله؛ شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۳٫
۷٫ ترکمنی آذر، پروین؛ دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومت‌های محلی، آل زیار، آل بویه)؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۴٫
۸٫ ترکمنی آذر، پروین؛ پرگاری، صالح؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفاریان و علویان؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۸٫
۹٫ حسن زاده، اسماعیل؛ حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۹٫
۱۰٫ خلعتبری، اللهیار؛ محبوبه، شرفی؛ تاریخ خوارزمشاهیان؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱٫
۱۱٫ زرین کوب، عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران؛ جلد دوم ( از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه)؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲٫
۱۲٫ زرین کوب، عبدالحسین؛ کارنامه اسلام؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲٫
۱۳٫ ستار زاده، ملیحه؛ سلجوقیان؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۴٫
۱۴٫ سیوری، راجر؛ ایران عصر صفوی؛ ترجمه کامبیر عزیزی؛ تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۲٫
۱۵٫ شعبانی، رضا؛ تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۷٫
۱۶٫ شمیم، علی اصغر؛ ایران دردوره سلطنت قاجار؛ تهران: انتشارات زریاب، ۱۳۸۳٫
۱۷٫ فرای، ر . ن؛ تاریخ ایران کمبریج ( از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)؛ جلد چهارم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۹٫
۱۸٫ فروزانی، ابوالقاسم؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱٫
۱۹٫ فروزانی، ابوالقاسم؛ غزنویان از پیدایش تا فروپاشی؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۴٫
۲۰٫ فروغی ابری، اصغر؛ تاریخ غوریان؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱٫
۲۱٫ فقیهی، علی اصغر؛ تاریخ آل بویه؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱٫
۲۲٫ میر جعفری، حسین؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱٫
۲۳٫ نوایی، عبدالحسین؛ غفاری فرد، عباسقلی؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱
منابع باستان
۱٫ آموزگار، ژاله؛ تاریخ اساطیری ایران؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫
۲٫ بیات، عزیزالله؛ شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰٫
۳٫ پیرنیا، حسن؛ تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات میلاد، ۱۳۸۳٫
۴٫ خدادادیان، اردشیر؛ آریایی‌ها و مادها؛ مجموعه اول و دوم؛ تهران: انتشارات اصالت تنشیر، ۱۳۷۶٫
۵٫ خدادادیان، اردشیر؛ هخامنشی‌ها؛ تهران: انتشارات به دید، ۱۳۷۸٫
۶٫ داندامایف، محمد.آ؛ تاریخ سیاسی هخامنشیان؛ ترجمه خشایار بهاری؛ تهران: انتشارات کارنگ، ۱۳۸۱٫
۷٫ رجبی، پرویز؛ هزاره‌های گمشده؛ جلد چهارم؛ تهران: انتشارات توس، ۱۳۸۱٫
۸٫ زرین‌کوب، عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران؛ جلد اول؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷٫
۹٫ کریستن سن، آرتور؛ ایران در زمان ساسانیان؛ ترجمه رشید یاسمی؛ تهران: انتشارات ساحل، ۱۳۸۲٫
۱۰٫ کمرون، جورج گلن؛ ایران در سپیده دم تاریخ؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۱٫
۱۱٫ کورت، آملی؛ هخامنشیان؛ ترجمه مرتضی ثاقب‌فر؛ تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲٫
۱۲٫ گیرشمن، رمان؛ ایران از آغاز تا اسلام؛ ترجمه محمد معین؛ تهران: انتشارات معین، ۱۳۸۳٫
۱۳٫ مشکور، محمد جواد؛ رجب نیا، مسعود؛ تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان؛ تهران: انتشارات دنیای کتاب، ۱۳۷۴٫
۱۴٫ میراحمدی، مریم؛ کتابشناسی تاریخ ایران در دوران باستان؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۹٫
۱۵٫ نلسون فرای، ریچارد؛ تاریخ باستانی ایران؛ ترجمه مسعود رجب‌نیا؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰٫
۱۶٫ وثوقی، محمدباقر؛ بررسی منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام؛ تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۵٫
۱۷٫ هینتس، والتر؛ دنیای گمشده عیلام؛ ترجمه فیروز فیروزنیا؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۶٫
منابع اسلام
۱.آیتی.محمد ابراهیم.تاریخ پیامبر اسلام.انتشارات طرح نو.۱۳۶۸
۲. آشتیانی، عباس؛ خلاصه تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات میلاد، ۱۳۸۳٫
۳ بروکلمان، کارل؛ تاریخ ملل و دول اسلامی؛ ترجمه هادی جزایری؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳٫
۴. خضری، احمدرضا؛ تاریخ خلافت اسلامی؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۸٫
۵. زرگری نژاد، غلامحسین؛ تاریخ صدر اسلام؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۷۸٫
۶. زین عاملی، محمد حسین؛ شیعه در تاریخ؛ ترجمه محمدرضا عطایی؛ مشهد: موسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۵٫
۷. سجادی، صادق؛ هادی، عالم زاده؛ تاریخ نگاری در اسلام؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۳٫
۸. شهیدی، جعفر؛ تاریخ تحلیلی اسلام؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷٫
۹. طقّوش، محمد سهیل؛ دولت امویان؛ ترجمه حجت الله جودکی؛ قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۰٫
۱۰. طقّوش، محمدسهیل؛ دولت عباسیان؛ ترجمۀ حجت الله جودکی؛ قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۰٫
۱۱. فیاض، علی اکبر؛ تاریخ اسلام؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸٫
۱۲. ناصری طاهری، عبدالله؛ فاطمیان در مصر؛ قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹٫
۱۳. محمد جعفری، سید حسین؛ تشیع در مسیر تاریخ؛ترجمه سید محمد تقی آیت اللهی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۲٫
۱۴. ممتحن، حسین علی؛ کلیات تاریخ عمومی؛ جلد دوم؛ بخش دوم؛ تهران: انتشارت دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰٫

منابع جهان:
۱-اصفهانیان، داود؛ تحولات اروپا در عهد رنسانس؛ تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۶۷٫
۲ پالمر، رابرت روزول؛ تاریخ جهان نو؛ ترجمه ابوالقاسم طاهری؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، جلد اول؛ ۱۳۸۳٫
۳-پالمر، رابرت روزول؛ تاریخ جهان نو؛ ترجمه ابوالقاسم طاهری؛ تهران: انتشارات امیرکبیر؛ جلد دوم، ۱۳۸۳٫
۴- دولاندلن، ش؛ تاریخ جهانی؛ ترجمه احمد بهمنش؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، ۱۳۷۰٫
۵- دولاندلن، ش؛ تاریخ جهانی؛ ترجمه احمد بهمنش؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، ۱۳۷۰٫
۶- دیاکونوف؛ کووالف، س؛ تاریخ جهان باستان؛ تاریخ یونان، جلد دوم؛ ترجمه مهندس صادق انصاری و علی‌اله همدانی و محمد باقر مومنی؛ تهران: نشر اندیشه، ۱۳۵۲٫
۷.دیاکونوف؛ تاریخ جهان باستان؛ تاریخ روم، جلد سوم؛ ترجمه مهندس صادق انصاری و علی‌اله همدانی و محمد باقر مومنی؛ تهران: نشر اندیشه، ۱۳۵۲٫
۸- کاسمینسکی، یوگنی و آلکسی یویچ؛ تاریخ قرون وسطی؛ ترجمه محمد باقر مومنی و صادق انصاری؛ تهران: نشر اندیشه، ۱۳۵۸٫
۹- لطفی، نقی؛ علیزاده، محمد علی؛ تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید؛ تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱٫
۱۰- ماله، آلبر؛ ایزاک، ژوال؛ تاریخ قرون جدید؛ ترجمه سید فخرالدین شادمان؛ تهران: کتاب‌فروشی ابن‌سینا، ۱۳۳۵٫
۱۱. ممتحن، حسین علی؛ کلیات تاریخ عمومی؛ جلد اول؛ تهران: انتشارات شهید بهشتی، ۱۳۷۰٫
۱۲- ممتحن، حسین علی؛ کلیات تاریخ عمومی؛ جلد دوم، بخش اول؛ تهران: انتشارات شهید بهشتی، ۱۳۷۰٫
۱۳- ممتحن، حسین علی؛ کلیات تاریخ عمومی؛ جلد دوم، بخش دوم؛ تهران: انتشارات شهید بهشتی، ۱۳۷۰٫
۱۴.نقیب‌زاده شهر بابکی، احمد؛ تحولات روابط بین‌الملل (از کنگره وین تا امروز)؛ تهران: نشر قومس، ۱۳۶۹

کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده

مجموعه علوم اجتماعی کد رشته ( ۱۱۰۸ )

منابع پیشنهادی مطالعاتی:
نظریه‌های جامعه‌شناسی
– نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، جرج ریترز، محسن ثلاثی، نشر علمی چاپ آخر(کل کتاب؛ ۸ فصل اول بسیار مهم- فصل ۹ و ۱۰ مهم- فصل ۱۱ و ۱۲ مطالعه شود)
– زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، کوزر، محسن ثلاثی، نشر علمی (قسمت‌ اندیشه‌های هر جامعه‌شناس (زمینه‌های فکری))
– مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، آرون، بافر پرهام، انتشارات علمی فرهنگی (منتسکیو – کنت – وبر – دورکیم- مارکس-
پاره تو)
روش تحقیق
راهنمای جامع پژوهش های کمی – کیفی و ترکیبی تالیف دکتر حمید رهباردار

زبان عمومی
– ۵۰۴ لغت اساسی (کل کتاب)
زبان تخصصی
– زبان تخصصی در علوم اجتماعی، هورتون- یحیی علی بابایی و جمشیدیها (کل کتاب)
– کتاب زبان تخصصی در علوم اجتماعی ۱ و ۲، نوربخش (کل کتاب)‌
حوزه جامعه‌شناسی
– جامعه ‌شناسی سیاسی، حسین بشیریه، انتشارات نی، چاپ آخر (کل کتاب)
– جامعه شناسی تغییرات اجتماعی، گی روشه ترجمه وثوقی، انتشارات نی (کل کتاب)
– جامعه شناسی ارتباطات، باقر ساروخانی، نشر اطلاعات (کل کتاب)
– جامعه شناسی صنعتی، صدیق سروستانی، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (کل کتاب)‌
– جامعه شناسی شهری، صدیق سروستانی، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (کل کتاب)
– جامعه شناسی انحرافات، صدیق سروستانی، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (کل کتاب)
– جامعه شناسی خانواده، باقر ساروخانی، انتشارات سروش (کل کتاب)
– جامعه شناسی سازمانها، منوچهر صبوری،‌ انتشارات شب‌تاب (کل کتاب)
– جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، علاقه‌بند (کل کتاب)
– جامعه شناسی، گیدنر، صبوری، انتشارات نی (کل کتاب مخصوصاً چکیده‌های پایان هر فصل)

حوزه جامعه‌شناسی و حوزه توسعه‌ی روستایی
– جامعه‌شناسی روستایی، منصور وثوقی یا ازکیا، انتشارات کیهان (کل کتاب)
– جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی در ایران، ازکیا، انتشارات اطلاعات (کل کتاب)
– جامعه‌شناسی توسعه، مصطفی ازکیا و غفاری، نشر کلمه (کل کتاب)‌
حوزه‌ها و مفاهیم اساسی و رفاه اجتماعی
– نظریه رفاه جدید، تونی فیتز پتربک،‌ هرمز همایون پور، انتشارات مؤسسه تأمین اجتماعی (کل کتاب)
– سازماندهی و مدیریت ، امیر کبیری (بحث‌ها مربوط به صف و ستاد +مدل‌های مدیریتی + لابیرنت‌های مدیریتی)
– اصول علم اقتصاد، موسایی، نشر نور علم (نمودارها با جزئیات عرضه و تقاضا / کشش قیمتی)
– تأمین اجتماعی، طالب، انتشارات آستان قدس (کل کتاب)
– جهان رها شده، گیدنز، انتشارات علم و ادب (فصل ریسک)
– راه سوم، گیدنز، انتشارات شیرازه (کل کتاب خصوصاً (فصل بحران و ویژگی‌های راه سوم)
– نظریه رفاه، تونی فیتز پتریک، انتشارات گام نو (کل کتاب)
– مقدمه‌ای بر سیاستگذاری اجتماعی، پلیک مور، انتشارات تأمین اجتماعی (تاریخ‌ها و آمارهای مربوط به بریتانیا لازم نیست)
– رفاه اجتماعی، باری نورمن، انتشارات سمت (کل کتاب)
حوزه مطالعات جوانان
– مبانی جامعه‌شناسی جوانان، برنهارد شفرز،‌ کرامت‌اله راسخ، انتشارات نی (کل کتاب)
حوزه مطالعات فرهنگی
– مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، دومینیک استریناتی، ثریا پاک نظر، (کل کتاب)
– مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، (کل کتاب)
– انسان‌شناسی فرهنگی، دانیل بیت، محسن ثلاثی، (کل کتاب)
– تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، ناصر فکوهی، انتشارات نی، (کل کتاب)
– مطالعات فرهنگی، سایمون دیورینگ، نیما ملک محمدی و شهریار وقفی پور، انتشارات شابک، (کل کتاب)
حوزه مردم شناسی
– عشایر فارس، رفیع فر، (کل کتاب مخصوصاً فصل ایلات قشقایی)
– پیدایش تحول هنر، رفیع فر، انتشارات زیتون (کل کتاب)
– جزوه انسان‌شناسی باستان شناسی، رفیع فر، (کل کتاب)
– تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، ناصر فکوهی، انتشارات نی،( قسمت نظریه‌ها)
– انسان‌شناسی شهری، ناصر فکوهی، انتشارات نی، (بخش کارکردهای شهر و فرهنگ شهری)
– دو زبانگی، نرسیسیانس، (کل کتاب)
– انسان‌شناسی سیاسی، کلودریوییر، ناصر فکوهی، (کل کتاب)
– درآمدی بر انسان ‌شناسی، کودریوییر، (کل کتاب)

کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده

مجموعه زبان شناسی کد(۱۱۱۰)

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
. تذکر (۱) از کلیه داوطلبان انتظار می‌رود قبل از شروع آزمون ها دو کتاب زیر را مطالعه کرده باشند .
۱) (Georye yule) the study of language
۲) دستور زبان فارسی (پرویز ناتل خانلری)
زبان‌شناسی
۱- F. katamba , morphology
۲- Fromkin , Rodman , An introduction to language
۳- J. Falk , language and linguistics
۴- G. Yule , the study of language
۵- G. Hudson , Essential introductory linguistics
۶- اُگرادی، دابروولسکی، درآمدی بر زبانشناسی معاصر، علی درزی
۷- حق‌شناس، علی‌محمد، آواشناسی
۸- ثمره، یدالله و آشناسی زبان‌فارسی
۹- باطنی، محمدرضا، نگاهی تازه به دستور زبان فارسی
۱۰- باطنی محمدرضا، زبان و تفکر
۱۱- نجفی، ابوالحسن، مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی
۱۲- غلامعلی‌زاده، خسرو، ساخت زبان فارسی
۱۳- مشکوه الدینی، مهدی، سیر زبانشناسی
۱۴- کلیاسی، ایران، ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز
۱۵- مشکوه الدینی، مهدی، دستورزبان فارسی (واژگان و پیوندهای ساختی)
از تمامی داوطلبان انتظار می‌رود قبل از شروع برنامه مطالعاتی خود دو کتاب زیر کاملاً مطالعه کرده باشند.
۱- نجفی، زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی.
۲- Yule: the study of Language

دستور زبان فارسی
۱- کلباسی، ایران، ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز
۲- غلامعلی‌زاده، خسرو، ساخت زبان فارسی
۳- انوری، گیوی، دستور زبان فارسی ۲
۴- مشکوه الدینی، دستور زبان فارسی (واژگان و پیوندهای ساختی)
۵- وحیدیان کامیار، دستور زبان فارسی
تاریخ زبان فارسی
۱- ابوالقاسمی، تاریخ زبان فارسی
۲- خانلری، تاریخ زبان فارسی، جلد اول
داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که از زبان تخصصی در حد تافل آزمون به عمل خواهد آمد.

الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی کد ( ۱۱۱۳)

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
فلسفه و کلام اسلامی
– جوهر النضیه علامه حلی
– بدایه و نهایه
– کشف المراد خواجه نصیرالدین طوسی
– شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری
– منطق ۱ و ۲ دکتر قراملکی
عربی
– مبادی العربیه جلد ۴ ترجمه دکتر حسینی
– صرف و نحو جلد ۱ و ۲ دکتر آذرنوش
– درس اللغه محمد محمدی
-برای مطالعه بیشتر کتاب صرف و نحو دکتر رنجبر را می توانید مطالعه کنید.
کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده

الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن اسلامی کد (۱۱۱۴ )

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
تاریخ و تمدن اسلامی
– تاریخ عمومی هنرهای مصور (بخش اسلام): علی نقی وزیری‌، تاریخ اسلامی: علی‌اکبر فیاض
– تاریخ دانشگاه‌های بزرگ نظامی: عبدالرحیم غنیمه ترجمه دکتر کسایی
– تاریخ عربی: فیلیپ
– تاریخ نگاری در اسلامی: آقایان سید صادق سجادی و دکتر عالم زاده
– تاریخ سیاسی اسلام: حسن ابراهیم حسن
– تاریخ علوم عقلی (ذبیح‌اله صفا- انتشارات دانشگاه تهران)
– کتابهای سبز وزارت خارجه برای کشورهای اسلامی.
– مدارس نظامیه: دکتر نورا… کسایی
– ترجمه قنوات- انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
– تاریخ الندلس: آیتی – انتشارات دانشگاه تهران
– جهان اسلام: دکتر اسعدی
– تاریخ هنر در سرزمین‌های اسلامی
– جغرافیای تاریخی سرزمین‌های اسلامی، دکتر حسین قرچانلو، انتشارات سمت
– علوم و تمدن در اسلام: دکتر سید حسین نصر
– کارنامه اسلام: دکتر زرین کوب

عربی
– مبادی العربیه جلد ۴
– صرف و نحو جلد ۱ و ۲ دکتر آذرنوش
– درس اللغه محمد محمدی
کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
الهیات و معارف اسلامی – عرفان و ادیان اسلامی کد ( ۱۱۱۴)

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
ادیان و عرفان
– تاریخ جامع ادیان: جان ناس (ترجمه حکمت)
– ادیان آسیایی: مرحوم بهار
– ادیان جهان باستان: ۳ جلد (مجموعه مقالات انتشارات – علمی – فرهنگی)
– تاریخ تصوف دکرت قاسم غنی
– ملل و نحل (شهرستانی)
– فرقه اسماعیلیه: هاکس (ترجمه مجید صارمی)
– جستجو در تصوف (زرین کوب)
– ارزش میراث صفویه (دکتر زرین کوب)
کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده

مجموعه فلسفه کد(۱۱۱۶)

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
فلسفه غرب
– سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی
– فلاسفه بزرگ (آشنایی با فلسفه غرب)، برایان مگی- فولادوند
– کلیات فلسفه، پاپکین- مجتبوی (به جز بخش منطق)
– تاریخ فلسفه کاپلستون، جلد یک، مجتبوی
– فلسفه در قرون وسطی، مجتهدی
– تاریخ فلسفه کاپلستون، جلد چهار، اعوانی
– نقد تفکر فلسفی غرب، ژیلستون، احمدی
– تاریخ فلسفه کاپلستون، جلد پنجم، اعلم
– فلسفه عمومی (مابعدالطبیعه)، فولکیه، مهدوی (تنها بخش مربوط به فلسفه انتقادی- کانت)
– فلسفه نقادی کانت، مجتهدی
– درباره هگل و فلسفه او، مجتهدی
– تاریخ فلسفه کاپلستون، جلد هفت، آشوری
– پدیدار شناسی و فلسفه‌های هست بودن، وال- مهدوی
– فلسفه در قرن بیستم، لاکوست- داوری

فلسفه اسلامی
– بدایع الحکمه، علامه طباطبایی (ره)، شیروانی (۴ جلد)
– تاریخ فلسفه اسلامی، م.م.شریف جلد ۱ و ۲ (تنها فلسفه مهم خوانده شود)

منطق
– مبانی منطق، اژه‌ای
– منطق صوری، خوانساری (فقط بحث‌هایی را که در کتاب مبانی نبود بخوانید)
– منطق جدید، موحد

زبان عربی و زبان انگلیسی
– منبع مشخصی ندارد، مطابقت متن کتاب بدایه با ترجمه می‌تواند مفید باشد و قواهد هم در کنکور می‌آید.
– لغتنامه‌های آخر کتب ترجمه شده از زبان انگلیسی (به خصوص ترجمه‌های اعلم) بسیار مفید است.

کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده

مجموعه علوم تربیتی ۱کد(۱۱۱۷)

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
مدیریت آموزش
۱- مدیریت عمومی دکتر علاقه ‌بند ، انتشارات: روان
۲- مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: بعثت
۳- مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه‌بند، انتشارات: روان.
۴- مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) ترجمه دکتر علاقه‌بند، انتشارات: امیرکبیر.
۵- رهبری ومدیریت آموزشی دکتر سید محمد میرکمالی، انتشارات: یسطرون.

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی
۱- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی‌پورظهیر، انتشارات: آگاه.
۲-مبانی برنامه‌ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش
۳- مبانی برنامه‌ریزی آموزشی برنامه‌ریزی درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ (الف،لوی)، انتشارات: مدرسه
.۴- چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی، دکتر علی شریعتمداری، انتشارات: سمت
. ۵- دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی دکتر فریده مشایخ، انتشارات: سمت
۶- فرآیند برنامه‌ریزی آموزشی نوشته گروه مشاوران یونسکو ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه.

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
۱ ـ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیر کبیر.
۲ ـ نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش دکتر نقیب‌زاده، انتشارات : آگاه.
۳ ـ فلسفه آموزش و پرورش علی اکبر شعاری نژاد ، انتشارات : امیر کبیر.
۴ ـ آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش ترجمه دکتر فریدون بازرگان (نلر) ، انتشارات : سمت.
روش‌‌ها و فنون تدریس
۱ ـ مهارت‌های آموزشی و پرورشی(روش‌‌هاو فنون تدریس)، حسن شعبانی ، انتشارات: سمت.
۲ ـ کلیات روش‌‌ها و فنون تدریس همراه با الگوهای جدید تدریس. ترجمه و تالیف امان‌الله صفوی ، انتشارات: معاصر.
۳ ـ الگوهای جدید تدریس (۲۰۰۰)ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی(بروس جویس‎، مارشاویل)، انتشارات : کمال تربیت.
روان شناسی تربیتی
۱ ـ روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف، انتشارات : دوران
۲ ـ مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری السون و هرگنهان ترجمه علی اکبر سیف ، انتشارات: ویرایش.
۳- اختلالات رفتاری کودکان و اصلاح آن دکتر سیف نراقی و نادری

نظارت و راهنمایی
۱ ـ نظارت و راهنمایی تعلیماتی، دکتر نیکنامی‌، انتشارات: سمت.
۲ ـ مدیریت و رهبری آموزشی، نوشته کیمبل وایلز، انتشارات: مرکز آموزش مدیریت دولتی

تکنولوژی آموزشی
۱ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، دکتر احدیان، انتشارات : بشری.
۲ ـ مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، دکتر‌هاشم فردانش، انتشارات : سمت.
۳ ـ مقدمات تکنولوژی آموزشی، خدیجه علی آبادی ، انتشارات : پیام نور.
تعلیم و تربیت اسلامی
۱ ـ اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری ، انتشارات : امیرکبیر.
۲ ـ تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداری انتشارات: دانشگاه تهران.
۳ ـ مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، ‌دکتر سیدعلی اکبرحسینی ، انتشارات : فرهنگ اسلامی.
آمار و روش تحقیق
۱ ـ کتاب آمار و روش تحقیق خانم دکتر صفرزاده مقدم – انتشارات پارسه
۲ ـ کتاب های ۲ جلدی مفاهیم آمار توضیفی و استنباطی – راهنمای جامع پژوهش های کمی – کیفی و ترکیبی تالیف دکتر حمید رهباردار

زبان عمومی
راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
زبان تخصصی
۱- English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT).
۲- English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT).
۳- Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian(SAMT)

مجموعه علوم تربیتی ۲ کد (۱۱۱۸ )

منابع پیشنهادی مطالعاتی:
کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
زبان تخصصی
زبان تخصصی علوم تربیتی ۲ ، محسن طالب زاده نوبریان، انتشارات سنجش
انگلیسی برای دانشجویان مشاوره و کودکان استثنایی، منصور کوشا، انتشارات سمت

روان‌شناسی و آموزش و پرورش استثنایی
روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتر مریم سیف نراقی و عزت اله نادری
نارسائی‌‌های ویژه یادگیری دکتر مریم سیف نراقی و عزت اله نادری
روان‌شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش‌های آموزش آنها، سیف نراقی و نادری.
روانشناسی کودکان استثنایی، غلامعلی افروز
روان‌شناسی کودکان استثنایی، هالاهان و کافمن، ترجمه جوادیان

روانشناسی تربیتی
روان‌شناسی پرورشی، علی‌اکبر سیف(جدیدترین چاپ)

سنجش و اندازه‌گیری
اندازه‌گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، علی‌اکبر سیف (جدیدترین چاپ)
اندازه‌گیری و سنجش در علوم تربیتی، علی‌اکبر سیف

آمار و روش تحقیق
کتاب آمار و روش تحقیق خانم دکتر صفرزاده مقدم – انتشارات پارسه
۲ ـ کتاب های ۲ جلدی مفاهیم آمار توضیفی و استنباطی – راهنمای جامع پژوهش های کمی – کیفی و ترکیبی تالیف دکتر حمید رهباردار

روان‌شناسی رشد
روان‌شناسی ژنتیک۱، دکتر منصور، انتشارات سمت
پیشگامان روان شناسی رشد، ویلیام کرین، ترجمه دکتر فربد فدایی
روان شناسی رشد، دکتر حسن احدی و دکترفرهاد جمهری
روانشناسی رشد، جمعی از مولفان، جلد ۱ و ۲

روان‌شناسی عمومی
روان شناسی عمومی، هیلگارد، جلد ۱و ۲، ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران
روان شناسی عمومی، دکتر حمزه گنجی

مجموعه کتابداری و اطلاع رسانی کد (۱۱۱۹ )

منابع پیشنهادی مطالعاتی:
کتابخانه و کتابداری
۱- تاریخ و فلسفه کتابداری/ نوشته ا. ک. موکهرجی؛ مترجم اسدالله آزاد.- مشهد: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات، ‎
۲- تاریخ اصول کتابداری/ نوشته تامپسون، جیمزThompson؛ترجمه محمود حقیقی.- تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‎
۳- شناختی از دانش‌شناسی (علوم کتابداری و دانش‌رسانی)/ نوشته هوشنگ ابرامی؛.- تهران: نشر کتابداری،
۴- کتابخانه و کتابداری/ تالیف و تنظیم علی مزینانی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ‎
۵- درآمدی بر کتابداری/ ترجمه و اقتباس حسین مختاری معمار.- شیراز: نشر قو، ‎
۶ -مبانی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی/ نوشته ریچارد ای رابین؛ ترجمه مهدی خادمیان
خدمات مرجع و اصول کار مرجع
مبانی مرجع:
۱ – فنون پرسش کاوی و پاسخ یابی از منابع کتابخانه/ جرالد جهودا، جودیت شیک براوناگل؛ ترجمه و تالیف محمدحسین دیانی، عبدالحمید معرف زاده، ویراسته اسدالله آزاد.- مشهد: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی، ‎
مرجع‌شناسی:
۱- شناخت خدمات و کتاب‌های مرجع/ نوشته نورالله مرادی.- تهران: فرهنگ معاصر، ‎
۲- مقدمه‌ای بر خدمات مرجع عمومی/ جعفر مهراد.- شیراز: دانشگاه شیراز، ‎
۳- اصول و خدمات مرجع در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی/ محمدحسین دیانی
سازماندهی منابع
فهرست نویسی:
۱- اصول و روشها/ تالیف رحمت‌الله فتاحی.- ویرایش ۳٫- مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ‎
۲- سرعنوان‌های موضوعی فارسی. (مقدمه). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
۳- دستنامه قواعد فهرستنویسی/ تنظیم و تدوین ماندانا صدیق‌بهزادی.- تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،
۴- خلاصه رده‌بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی/ ملویل دیوئی؛ مترجم ابراهیم عمرانی؛ ویراستار پوری سلطانی.- تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ‎
۵- درآمدی بر رده‌بندی و شماره‌سازی در نظام دیویی/ نویسنده بلومبرگ مارتی و هانسن، علی آدینه قهرمانی.- تبریز: دانشگاه تبریز، ‎

آمار و روشهای تحقیق

 ۱ – کتاب آمار و روش تحقیق خانم دکتر صفرزاده مقدم – انتشارات پارسه
۲ ـ کتاب های ۲ جلدی مفاهیم آمار توضیفی و استنباطی – راهنمای جامع پژوهش های کمی – کیفی و ترکیبی تالیف دکتر حمید رهباردار

کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
زبان انگلیسی تخصصی
۱- انگلیسی برای دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی ج(‎۱)و(۲)/ تالیف ناهید بنی‌اقبال. تهران: سمت،
۲- متون تخصصی انگلیسی: ویژه دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و داوطلبان کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد (سراسری، دانشگاه آزاد، و پزشکی)/ گردآورندگان علیرضا رستمی گومه، حسین مختاری معمار.- تهران: چاپار،

مجموعه زبان انگلیسی کد (۱۱۲۱ )

منابع پیشنهادی مطالعاتی :

آموزش زبان انگلیسی
روش تدریس (Methodology):
۱٫ vTechniques & Principles in Language Teaching
Dian Larsen – Freeman. 1986
۱٫ vDeveloping second – Language skills.
Chastain, K. 1976
۱٫ vPrinciples of Language learning & Teaching (4th Edition)
H. Douglas Brown. 2000
۱٫ vApproaches & Methods in Language Teaching.
Richards & Rodgers. 1990
۱٫ vTeaching Foreign – Language Skills.
Rivers, w. 1968

زبان‌شناسی (Linguistics)
۱٫ vThe study of language, George Yule, 1988
۲٫ vAn introduction to language (3rd Edition.
Fromkin, v, 1983
۱٫ vLanguage and Linguistics.
Falk. J. 1985

)آزمون‌سازیTesting(

۱٫ vLanguage Skills Testing. From theory to Practice
Dr. H. Farhady, Dr.A. Jafarpoor, Dr. P. BirJandi 1994
۱٫ vWriting English Language Tests, New Edition
J. B Heaton, 1997
۱٫ vTechniques in Testing
Harolds. Madsen, 1983

زبان عمومی
۱- گرامر:
– گرامر ARCO
– کتاب تافل ،Bruce Roger ،EFL.Thomson
(Aronson) Grammar digest –
– دستور و نگارش برای دانشجویان دانشگاه‌ها. دکتر بهروز عزبدفتری- انتشارات سمت
۲- کتاب‌های درک مطلب و واژگان:
Essential words for TOFEL
واژه‌های مترادف و کاربرد آنها دکتر نوروزی خیابانی انتشارات دانشگاه تهران
A Vocabulary Workbook for ESL
کتاب‌های تافل NTC. CBT(2004) CBT. Combridge
۱۱۰۰ Words
(Levine) vocabulary for college bound students
کتاب‌های درک مطلب (Reading Comprehension)
بخش Reading کتاب‌های TOEFL
بخش Reading کتاب‌های GRE
مترجمی زبان انگلیسی
مبانی نظری و اصول روش ترجمه
(Linguistics applied to translation studies )
مقاله دکتر فرحزاد- دانشگاه علامه طباطبایی
تئوری‌های ترجمه- دکتر علی میرعمادی- انتشارات سمت
A text book of translation
اصول و روش ترجمه- دکتر کاظم لطفی پورساعدی
Basil،Hatim) Translation, an advanced resorce book Jeremy munday)
واژه‌شناسی
Farid: A vocabulary workook for ELS students
واژه‌شناسی . دانشگاه پیام نور – دکتر تجویدی
مهارت ترجمه فارسی به انگلیسی و بالعکس:
بررسی ترجمه متون اسلامی ۱ و ۲ دکتر اناری و دکتر الهی قمشه‌ای انتشارات سمت
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات غفار تجلی انتشارات سمت
ترجمه متون اقتصادی دانشگاه پیام نور دکتر جعفری گهر

ترجمه اسناد ۱ و ۲ دانشگاه پیام نور استاد توانگر
ترجمه اسناد و مدارک اصلان زاده انتشارات سمت
ترجمه متون سیاسی دانشگاه پیام نور
ترجمه متون مطبوعاتی دانشگاه پیام نور
فرهنگ اصطلاحات سیاسی: دکتر نوروزی خیابانی

بررسی مقابله‌ای ساخت جمله :
بررسی مقابله‌ای ساخت فارسی به انگلیسی و تجزیه و تحلیل خطاها – دکتر ضیاء حسینی – نشر ویرا
Contarstive analysis (دکتر جعفرپور- انتشارات پیام نور)
Contrastive analysis (دکتر محمدعلی کشاورز)
زبان شناسی ترجمه
کتاب جورج یورل
The Study of Language: G.Y
فصل‌های:
-word formation
-syntax
-discourse
-pragmatics
-phonology
-morphology
-language variaties
-language society and culture
Fromkin
Finch: Linguixtic terms and concepts

مجموعه حقوق کد (۱۱۲۶ )

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
آیین دادرسی کیفری
۱- قانون آئین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸٫
۲- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱٫
۳- آیین دادرسی کیفری، دکتر محمود آخوندی ج ۱ و ۲ و آیین دادرسی کیفری دکتر محمد آشوری ۲ جلد
۴- مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده‌ آیین دادرسی کیفری رضا شکری، آخرین چاپ.

حقوق بین‌الملل خصوصی
۱- حقوق بین الملل خصوصی، دکتر محمد نصیری. ۲-حقوق بین الملل خصوصی، دکتر سید حسین صفایی. ۳- بایسته‌های حقوق بین الملل خصوصی، دکتر محمود سلجوقی. ۴- حقوق بین المللی خصوصی (تعارض قوانین) دکتر نجاد علی الماسی.
حقوق تعهدات
۱- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان. ۲- اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان . ۳- وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان.
۴- قانون مسئولیت مدنی
۱- منابع فرعی : حقوق مدنی دکتر حسن امامی جلد ۱ و ۲
۲- جزوه حقوق مدنی ۳ و ۴ دکتر درودیان استاد دانشگاه تهران
حقوق بین‌الملل عمومی
۱- حقوق بین المللی عمومی: دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی چ، گنج دانش. ۲- حقوق بین المللی عمومی‌، دکتر سید باقر میر عباسی، ۲ جلد، چ ، دادگستر. ۳- بایسته‌های حقوق بین المللی عمومی‌، دکتر رضا موسی زاده، چ ، میزان. ۴- حقوق سازمان‌‌های بین المللی دکتر رضا موسی زاده، چ، میزان. جزوه حقوق بین‌الملل عمومی دکتر بیگ‌زاده استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی۵- درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول و دوم گرهارد فن گلان ترجمه دکتر داوود آقایی و محمدحسین حافظیان
حقوق اساسی
۱- حقوق اساسی دکتر سید محمد‌هاشمی‌۲ جلد. ۲- قانون اساسی. ۳- بایسته‌های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی.۴- کتاب آبی حقوق اساسی انتشارات کانون فرهنگی آموزش

حقوق اداری
۱- حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد. ۲- حقوق اداری دکتر منوچهر مؤتمنی. ۳- حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده. جزوه حقوق اداری دکتر امیر ارجمند استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی.
سازمان‌های بین‌المللی
حقوق سازمان‌های بین‌المللی دکتر رضا موسی زاده – حقوق سازمان‌های بین‌المللی دکتر آقایی
حقوق جزا
۱-حقوق جزای عمومی دکتر محمد علی اردبیلی، ۲ جلد – حقوق جزای اختصاصی دکتر حسین میر محمد صادقی – قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، رضا شکری و …. ۴- متن قانون آئین دادرسی کیفری ۵- مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده آئین دادرسی کیفری رضا شکری ۶- مطالعه سئوالات سنوات قبل کارشناسی ارشد حقوق جزا آزمون سراسری و آزاد توصیه می‌شود.

متون حقوقی
۱- Law text.
۲- A concise Dictionary of law.
۳- ترجمه تفصیلی و شرح حقوق قرارداد از کتاب law text ـ احمد ترابی.
۴- GCSE Law.
متون فقه
۱- متن تحریرالروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی)
۲- لمعه دمشقیه ترجمه دکتر علی شیروانی
۳- المنتخب المباحث اللمعه الدمشقیه (متون فقه) ترجمه: رضا شکری و مختار صبور رازلیقی،
۴- مجموعه سؤالات طبقه بند شده‌ی متون فقه، اسدالله لطفی
حقوق مدنی
۱- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان. ۲- وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان انتشارات میزان. ۳- اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان. ۴- عقود معین دوره ۲ جلدی دکتر ناصرکاتوزیان. ۵- حقوق مدنی ۳ و ۶ دکتر مهدی شهیدی (ویژه دانشگاه آزاد) . ۶- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده حقوق مدنی محمد حسین شهبازی.
منبع فرعی :
۱- تشکیل قراردادها دکتر مهدی شهیدی (ویژه آزاد). ۲- آثار قرار دادها دکتر مهدی شهیدی (ویژه آزاد).
حقوق تجارت
۱-حقوق تجارت، دکتر ربیعا اسکینی ۵ جلد. ۲- قانون تجارت در نظم حقوق کنونی محمد دمیر چیلی و … ۳- مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده حقوق تجارت رضا شکری. ۴- مجموعه تست‌های حقوق تجارت یوسف پاشایی.
آئین دادرسی مدنی
۱- کتاب آئین دادرسی مدنی، دکتر عبدالله شمس ۲ جلد. ۲- متن قانون اجرای احکام مدنی. ۳- متن قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مربوط به دادرسی مدنی از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱٫
حقوق جزای عمومی
۱- حقوق جزای عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی، دو جلد، میزان، آخرین چاپ.
۲- بایسته‌های حقوق جزای عمومی، دکتر ایرج گلدوزیان، میزان، آخرین چاپ.
۳-مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده حقوق جزای عمومی‌، رضا شکری، مجد، آخرین چاپ.
حقوق جزای اختصاصی
۱- قانون مجازات اسلامی‌در نظم حقوق کنونی، رضا شکری و مهاجر، آخرین چاپ.
۲- حقوق جزای اختصاصی، ایرج گلدوزیان، انتشارات دانشگاه تهران آخرین چاپ
۳- حقوق جزای اختصاصی، حسین میر محمد صادقی، ۲ جلد، میزان، آخرین چاپ.
۴- مجموعه سئوالات طبقه‌بندی شده‌ی حقوق جزای اختصاصی، رضا شکری، مجد، آخرین چاپ

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کد (۱۱۳۰ )

منابع پیشنهادی مطالعاتی :

کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
زبان تخصصی
۱٫ زبان تخصصی علوم سیاسی ( ۲ جلدی ) تالیف دکتر داور پناه
مبانی علم سیاست
۱٫ بنیاد های علم سیاست؛ عبدالرحمان عالم
۲٫ مبانی علم سیاست؛ دکتر عبدالحمید ابوالحمد
۳٫ اصول علم سیاست؛ موریس دورژه
۴٫ آموزش دانش سیاسی؛ دکتر حسین بشریه
۵- حکومت محلی و عدم تمرکز؛ دکتر طاهری
جامعه شناسی سیاسی
۱٫ جامعه شناسی سیاسی؛ دکتر بشریه
۲٫ جامعه شناسی سیاسی؛ موریس دورژه
۳٫ درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی؛ دکتر نقیب زاده
۴٫ روش و نظریه در علوم سیاسی؛ دکتر حاجی یوسفی
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی
۱٫ اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل؛ دکتر قوام
۲٫ اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده
۳٫ ماهیت سیاست گذاری خارجی؛ ترجمه دکتر سیف زاده
۴٫ روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها)؛ دکتر قوام

اندیشه های سیاسی ( غرب و اسلام )
۱٫ تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب؛ دکتر طاهری
۲٫ تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی)؛ دکتر عالم
۳٫ اندیشه سیاسی در اسلام و ایران؛ دکتر حاتم قادری
۴٫ قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام؛ داوود فیرحی
۵٫ تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم؛ حاتم قادری
۶٫ اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم؛ دکتر صلاحی
۷٫ نظام سیاسی و دولت در اسلام؛ داوود فیرحی
۸٫ اندیشه سیاسی در اسلام معاصر؛ دکتر عنایت
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ( از مشروطیت تا کنون )
۱٫ اقتصاد سیاسی ایران؛ همایون کاتوزیان
۲٫ مقدمه ای بر انقلاب اسلامی؛ دکتر زیبا کلام
۳٫ تاریخ روابط خارجی ایران؛ دکتر ازغندی
۴٫ نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب؛ دکتر ازغندی
۵٫ سنت و مدرنیته؛ دکتر زیبا کلام
۶٫ تاریخ تحولات سیاسی ایران – اجتماعی ایران؛ دکتر ازغندی
۷٫ تاریخ سیاسی معاصر ایران؛ دکتر جلال الدین مدنی

جهان سوم و مسائل
۱٫ عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران؛ دکتر سریع القلم
۲٫ مسائل سیاسی – اقتصادی جهان سوم؛ دکتر ساعی
۳٫ نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی؛ دکتر ساعی
۴٫ نظریه های امپریالیسم؛ دکتر ساعی
۵٫ درآمدی بر مسائل جهان سوم؛ دکتر ساعی
۶٫ اقتصاد سیاسی بین الملل؛ دکتر ساعی
۷٫ توسعه ، جهان سوم و نظام بین الملل؛ دکتر سریع القلم
۸٫ شناخت و ماهیت امپریالیسم؛ دکتر همایون الهی
نظام های تطبیقی
۱٫ سیاست های مقایسه ای؛ دکتر قوام
۲٫ نظام های سیاسی تطبیقی؛ دکتر مصفا
۳٫ توسعه سیاسی؛ دکتر نقیب زاده
۴٫ نقد نظریه نوسازی و توسعه؛ دکتر قوام
۵٫ چالش های توسعه سیاسی؛ دکتر قوام
حقوق بین الملل عمومی
۱٫ حقوق بین الملل عمومی؛ دکتر ضیایی بیگدلی
۲٫ حقوق بین الملل عمومی؛ دکتر مقتدر
۳٫ درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی؛ دکتر آقایی

سازمان های بین المللی
۱٫ سازمان های بین المللی؛ دکتر آقایی
۲٫ سازمان های بین المللی؛ دکتر موسی زاده
۳٫ نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی؛ دکتر آقایی
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز
۱٫ سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز؛ دکتر ازغندی
۲٫ روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷؛ دکتر ازغندی
۳٫ سیاست خارجه ایران ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷؛ هوشنگ مهدوی
تاریخ روابط بین الملل
۱٫ تاریخ روابط بین الملل؛ دکتر نقیب زاده

مجموعه روان شناسی (۱) کد (۱۱۳۳ )

منابع پیشنهادی مطالعاتی :

با توجه به تعدد منابع و حجم بالای آن ها و همچنین یکی شدن آزمون دانشگاه آزاد و سراسری:

*****منبع پیشنهادی خلاصه و کاربردی بسته آموزشی موسسه پارسه می باشد.*****

مجموعه مطالعات زنان کد ( ۱۱۳۷)
منابع پیشنهادی مطالعاتی :

کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
زبان تخصصی
۱ ـ جامعه شناسی .انتشارات سمت نوشته محمد حسین کشاورز ترجمه سعید اسلامی ـ شیوا شکاری انتشارات فروزش.
۲ ـ مطالعه متون تخصصی علوم اجتماعی ۱ (دانشگاه پیام نور) ترجمه سعید اسلامی ـ شیوا شکاری انتشارات فروزش.
۳ ـ مطالعه متون تخصصی علوم اجتماعی ۲ (دانشگاه پیام نور). ترجمه سعید اسلامی ـ شیوا شکاری انتشارات فروزش.
۴ ـ مفاهیم واصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی (واژگان آخر کتاب جامعه شناسی گیدنز). ترجمه منوچهر صبوری . نشر نی.
۵ ـ مفاهیم و اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی (واژگان و اصطلاحات هورتن)
منابع روش تحقیق

کتاب آمار و روش تحقیق خانم دکتر صفرزاده مقدم – انتشارات پارسه
۲ ـ کتاب های ۲ جلدی مفاهیم آمار توضیفی و استنباطی – راهنمای جامع پژوهش های کمی – کیفی و ترکیبی تالیف دکتر حمید رهباردار
مبانی نظریه‌های جامعه شناسی
۱- کوئن مبانی جامعه شناسی ترجمه فاضل و توسلی‎، انتشارات سمت. ۲
ـ درآ»دی بر جامعه‌شناسی بروس کوئن ترجمه محسن ثلاثی
۳- ریتزر‎، نظریه جامعه شناسی دردوران معاصر ترجمه ثلاثی انتشارات علمی.
۴ ـ کوزر، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی‎، ترجمه ثلاثی انتشارات علمی.
۵- جزوه خانم ممتار، انتشارات کیان فردا
۶ ـ گیدنز‎، جامعه شناسی‎، ترجمه صبوری نشرنی. نظریه‌های جامعه‌شناسی، دکتر غلامعباس توسلی، انتشارات سمت

مطالعات زنان
۱ ـ مطهری‎، نظام حقوق زن در اسلام‎، نشر صدرا.
۲ ـ کاتوزیان‎، حقوق مدنی خانواده‎، نشر داد گستر.
۳ ـ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده‎، نشر علوم اسلامی.
۴ ـ مباحثی از حقوق زن تألیف حسین مهرپور
۵- قوانین و مقررات مربوط به خانواده تدوین جهانگیر
۶) جامعه‌شناسی خانواده، ساروخانی، انتشارات سروش
۷) جامعه‌شناسی زنان، ابوت و والاس، ترجمه: نجم عراقی، نشرنی.
۸)مبانی روانشناسی : هیلگارد، زمینه روانشناسی جلد ۱ و ۲، ترجمه دکتر براهنی و همکاران، انتشارات رشد و منصور سال ۱۳۸۵

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی کد (۱۱۳۸ )

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
مبانی ارتباط جمعی
– مبانی کلی ارتباطات جمعی، مؤلف: داوود زارعیان، انتشارات کارگزاران
– ارتباط شناسی و ارتباطات انسانی، مؤلف: مهدی محسنیان راد، انتشارات سروش
– نظریه‌های ارتباطات، مؤلف: علی‌رضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران
– نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، مؤلف: وبستر- قدیمی، انتشارات قصیده‌سرا
– مبانی ارتباط جمعی، مؤلف: محمد دادگران، انتشارات فیروزه
– وسایل ارتباط جمعی، مؤلف: کاظم معتمد نژاد، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

اصول روزنامه‌نگاری
– روزنامه‌نگاری نوین، مؤلف: قندی و بدیعی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
– روزنامه‌نگاری با فصول جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر، مؤلف: کاظم معتمد نژاد، انتشارات نشر سپهر
– مقاله نویسی در مطبوعات، مؤلف: حسین قندی، انتشارات علامه طباطبایی
تاریخ ایران و جهان
– تاریخ معاصر ایران، مؤلف: سوم دبیرستان، انتشارات (شرکت چاپ و نشر) کتابهای درسی ایران
– از سید ضیاء تا بختیار، مؤلف: مسعود بهنود، انتشارات دنیای دانش جاویدان

آمار و روش تحقیق

کتاب آمار و روش تحقیق خانم دکتر صفرزاده مقدم – انتشارات پارسه
۲ ـ کتاب های ۲ جلدی مفاهیم آمار توضیفی و استنباطی – راهنمای جامع پژوهش های کمی – کیفی و ترکیبی تالیف دکتر حمید رهباردار

زبان انگلیسی

کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
– واژه نامه ارتباطات، مؤلف: یونس شکرخواه، انتشارات سروش
– انگلیسی برای دانشجویان رشته روزنامه‌نگاری و علوم ارتباطات، مؤلف: محمدضیاء حسینی و فهیمه معرفت، انتشارات سمت

مجموعه مدیریت کد (۱۱۴۲ )

منابع پیشنهادی مطالعاتی:

به دلیل پراکندگی و حجم بالای منابع پیشنهادی بسته آموزشی موسسه پارسه توصیه می گردد.

کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
زبان تخصصی
زبان تخصصی انتشارات پارسه

ریاضیات
کتاب ریاضیات پارسه تالیف استاد تقی زاده انصاری

آمار
کتاب آمار انتشارات پارسه تالیف دکتر محسن طورانی

تئوری مدیریت
کتاب ۲ جلدی تئوری مدیریت انتشارات پارسه
اقتصاد خرد
کتاب اقتصاد خرد و کلان انتشارات پارسه
اقتصاد خرد، درس و تست دکتر نظری
۲۰۰۰ تست اقتصاد خرد، دکتر نظری
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان ، درس و تست، دکتر نظری
۲۰۰۰ تست اقتصاد کلان، دکتر نظری
تحقیق در عملیات
پژوهش عملیاتی، دکتر عارفه فدوی
تحقیق در عملیات، دکتر مهرگان
مدیریت تولید
مدیریت تولید، هایده متقی
مدیریت تولید، دکتر جعفرنژاد
مالیه عمومی
مالیه عمومی مهندس تقوی و ابوطالب
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی رنگریز – خورشیدی
مالیه عمومی و بودجه دکتر عزیزی
بودجه
کتاب بودجه وبودجه ریزی( بهمراه م جموعه تستهای کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد) داود کیا کجوری
اصول و مبانی نظام نوین بودجه در ایران موسی خانی
جزوه بودجه دکتر مشایخی
بودجه ریزی دولتی در ایران علیرضا فرزیب
حسابداری دولتی
حسابدای دولتی پرویز سعیدی
حسابداری و کنترلهای مالی دولتی جعفر باباجانی
اصول و کاربرد حسابداری دولتی در سازمانهای غیر انتفاعی اقوامی – باباجانی

مدیریت بازاریابی
کتاب بازاریابی استاد مروج انتشارات پارسه
مدیریت از دیدگاه اسلام
کتاب مدیریت از دیدگاه اسلام – دکتر احسانی انتشارات پارسه
مدیریت مالی
مدیریت مالی، انتشارات سمت
مدیریت مالی ، دکتر تهرانی انتشارات نگاه دانش
اصول حسابداری
حسابداری صنعتی ۱، سازمان حسابرسی اصول حسابداری ۱,۲ ایرج نوروش، فیض الله شیرزادی
مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه دکتر تهرانی و عسگر نوربخشمبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک علی سعیدی، رضا راعی

مجموعه کسب و کار کد (۱۱۴۸ )

به دلیل پراکندگی و حجم بالای منابع پیشنهادی بسته آموزشی موسسه پارسه توصیه می گردد.
منابع پیشنهادی مطالعاتی:
کتاب زبان عمومی : راز زبان کارشناسی ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
زبان تخصصی : کتاب زبان تخصصی انتشارات پارسه

GMAT
کتاب GMAT تالیف دکتر طورانی – استاد مروج انتشارات پارسه
ریاضیات
کتاب ریاضی عمومی ۱و۲ – انتشارات پارسه

دانش مسائل روز
کتاب دانش مسایل روز انتشارات پارسه

زبان فارسی

مجموعه کتاب‌های ادبیات فارسی دبیرستان و پیش‌دانشگاهی

تئوری مدیریت
کتاب ۲ جلدی تئوری مدیریت انتشارات پارسه
اصول و مبانی سازمان مدیریت ، دکتر رضاییان
مدیریت عمومی ، دکتر الوانی
مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوری های مدیریت، دکتر ونوس و مهرداد پرچ
مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضاییان
مدیریت رفتار سازمانی، رابینز
مدیریت منابع انسانی، سعادت
تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم، دکتر رضاییان
تئوری سازمان (طراحی ساختار) رابینز

حسابداری کد(۱۱۳۴)

منابع پیشنهادی مطالعاتی:

به دلیل به روز شدن استانداردها و تعدد منابع بسته آموزشی پارسه توصیه می گردد.