گروه علوم پایه

مجموعه زمین شناسی کد (۱۲۰۱)

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
زبان عمومی و تخصصی
زبان عمومی : کتاب راز زبان ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
مرتضی پیروز انتشارات آدنا PHESICAL GEOLOGY
رسوب شناسی
رسوب شناسی دکتر موسوی حرمی انتشارات آستان قدس رضوی
رسوب شناسی دکتر احمد معتمد انتشارات دانشگاه تهران
زمین شناسی نفت
زمین شناسی نفت دکتر سحابی انتشارات دانشگاه تهران
زمین شناسی نفت دکتر رضایی انتشارات دانشگاه تهران
زمین شناسی ایران
زمین شناسی ایران دکتر درویش زاده انتشارات دانشگاه تربیت معلم
زمین شناسی ایران دکتر آقا نباتی انتشارات سازمان زمین شناسی
زمین شناسی ایران دکتر خسرو تهرانی انتشارات دانشگاه تهران
ژئو شیمی
ژئو شیمی دکتر فرید مر انتشارات دانشگاه شیراز
دیرینه شناسی
دیرینه شناسی دکتر خسرو تهرانی انتشارات دانشگاه تهران
دیرینه شناسی علی بابا چهر زادی انتشارات دانشگاه پیام نور
چینه شناسی
چینه شناسی دکتر خسرو تهرانی انتشارات دانشگاه تهران
چینه شناسی دکتر شمیرانی (جزوه) دانشگاه شهید بهشتی
آب های زیر زمینی
آب های زیر زمینی دکتر صداقت انتشارات دانشگاه پیام نور
آب های زیر زمینی مک ورتر – کی سواناوا (ترجمه) انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی مهندسی دکتر معماریان انتشارات دانشگاه تهران
زمین شناسی مهندسی دکتر بهنیار-طباطبایی انتشارات دانشگاه تهران

زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی اقتصادی دکتر فرید مر انتشارات دانشگاه شیراز
زمین شناسی اقتصادی دکتر کریم پور انتشارات دانشگاه مشهد
زمین شناسی اقتصادی دکتر یعقوب پور انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
پترولوژی و سنگ شناسی
سنگ شناسی رسوبی دکتر سحابی انتشارات دانشگاه تهران
سنگ شناسی رسوبی موریس. ای .تاکر (ترجمه ) انتشارات دانشگاه تهران
سنگ شناسی دگرگونی دکتر درویش زاده انتشارات دانشگاه پیام نور
سنگ شناسی آذرین زرعیان.سرابی.درویش زاده انتشارات دانشگاه تهران
سنگ شناسی آذرین دکتر معین وزیری انتشارات دانشگاه تربیت معلم
پترولوژی (پترولوژی تجربی) دکتر درویش زاده انتشارات دانشگاه تهران
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
زمین شناسی ساختمانی دکتر الیاسی (جزوه) دانشگاه تهران
زمین شناسی ساختمانی دکتر پور کرمانی انتشارات علوی
زمین شناسی ساختمانی دکتر علوی انتشارات سازمان زمین شناسی
زمین شناسی ساختمانی دکتر حسن مدنی انتشارات جهاد دانشگاهی

مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد (۱۲۰۲ )

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
زبان عمومی : کتاب راز زبان ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده

ریاضی عمومی
ریاضی عمومی مسعود آقایی
ریاضی عمومی نیکوکار
ریاضی عمومی لیتهلد
ریاضی عمومی جورج توماس
فیزیک پایه
فیزیک هالیدی جلد ۱ تا ۴

زمین شناسی
زمین شناسی فیزیکی انتشارات دانشگاه شیراز
مبانی زمین‌شناسی- لوتگنس، فردریک- رسول اخروی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر انتشارات کمک آموزشی، انتشارات مدرسه
ترمودینامیک
حرارت و ترمودینامیک- زیمانسکی، مارک والدو- حسین توتونچی- مرکز نشر دانشگاهی

مجموعه شیمی کد (۱۲۰۳)

منابع پیشنهادی مطالعاتی :

*******به دلیل کثرت منابع بسته آموزشی پارسه نیز توصیه می گردد*******
زبان عمومی : کتاب راز زبان ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده

زبان تخصصی
۱- Scientific English for chemistry students Moghimi (Ph.D) and A. Mirjaie
۲- واژه نامه شیمی ویرایش چهارم زیر نظر دکتر علی پور جوادی ۳- زبان تخصصی شیمی I و II دکتر حسن منصوری. دکتر علیرضا رضوانی، دکتر ملک طاهر مقصودلو …) انتشارات دانشگاه امام حسین.
شیمی آلی
منابع اصلی:
۱- شیمی آلی- ولهارد- ویرایش دوم- ترجمه میرمحمد صادقی (سه جلد).
۲- نگرشی بر طیف‌سنجی- پاویا ترجمه برهمن موثق.
۳- شیمی آلی- نوشته موریسون- بوید ویرایش ششم ترجمه سیدی- یاوری- میرشکرایی (سه جلد).
۴- شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی- نوشته شراینر ترجمه مهران غیاثی.
۵- شیمی آلی- سولومونز- ویرایش ششم- ترجمه مجید هروی (سه جلد).
منابع جهت مطالعه بیشتر:
۶- شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف‌سنجی- نوشته سیلور اشتاین ترجمه میرمحمد صادقی.
۷- نام‌گذاری در شیمی آلی مرکز نشر دانشگاهی
۸- راهنمایی واکنش‌های شیمی آلی ترجمه عیسی یاوری، افسانه صدری
۹- سنتز مواد آلی ترجمه دکتر علمدار آشناگر
شیمی معدنی
منابع اصلی:
۱- شیمی معدنی I: دکتر ملاردی – دکتر آقا بزرگ (سه جلد)
۲- شیمی معدنی I:دکتر حسین آقا بزرگ و دکتر حمیدرضا آقا بزرگ. انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت معلم .
۳- شیمی معدنی II: دکتر آقا بزرگ، دکتر یوسفی انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت معلم. منابع اضافی جهت مطالعه بیشتر:
۴- شیمی معدنی میسلر و تار (جلد I و II)
۵- Inorganic chemistry by Shriver 5- Inorganic chemistry by Purcell & Kotz
شیمی آلی – فلزی
۱- شیمی آلی فلزی دکتر عابدینی- بقاعی.
۲- شیمی آلی فلزی دکتر آذریان بقال.
۳- Organometallics, by Elschenborich, Salzer
شیمی تجزیه
منابع اصلی:
۱- مبانی شیمی تجزیه اسکوگ جلد ۱ و ۲، مرکز نشر دانشگاهی .
۲- اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ- وست، جلد ۱ و ۲ مرکز نشر دانشگاهی.
۳ – الکتروشیمی تألیف دکتر جمشید مفیدی انتشارات دانشگاه تهران.
منابع برای مطالعه بیشتر:
۴- شیمی تجزیه کمی فریتس و شنک، جلد ۱ و ۲، انتشارات دانشگاه اصفهان .
۵- شیمی تجزیه کمی هریس، جلد ۱ و ۲ مرکز نشر صنعتی اصفهان.
۶- آمار برای شیمی تجزیه، ترجمه گلابی، انتشارات دانشگاه تبریز.
۷- روش‌‌های دستگاهی در تجزیه شیمیایی یوئینگ- انتشارات دانشگاه شیراز.
۸ – روش‌های کروماتوگرافی ترجمه سید واقف حسین، جمشید منظوری لشکر
شیمی فیزیک
۱- Levine. Phy. Chem. Latest, Ed. Mc. Grow- Hill. (19)
۲- Atkins, P.W. Physical chemistry 4th ed.
۳- Alberty, R.A. Phy. Chem. Latest Ed. John Willey.
۴- Barrow. Phy. Chem. Latest Ed. Mc. Grow- Hill.
شیمی کوانتوم
۱- مبانی شیمی کوانتوم- لواین- ترجمه انتشارات دانشگاه مشهد.
۲- شیمی کوانتومی‌هانا- ترجمه دکتر علی‌اکبر صبوری.
مبانی طیف‌سنجی مولکولی
۱- مبانی طیف‌سنجی مولکولی نوشته Banwell ترجمه دکتر اسلامپور- دکتر حسن‌پور انتشارات آستان قدس.
۲- مبانی طیف‌سنجی مولکولی- هولاس- ترجمه دکتر اسلامپور- انتشارات دانشگاه تربیت معلم.
خوردگی فلزات
۱- Fontana, M,G, “Corrosion Engineering” McGraw Hill
۲- ْUhlig, H.H, “Corrosion & corrosion Control “John wiley”.
اصول تصفیه آب و پساب‌های صنعتی
۱- اصول تصفیه آب تألیف چالکش امیری.
۲- شیمی و تصفیه فاضلاب تألیف شمس مصباح .
منابع تستی
۱- ۶۵۰ تست شیمی معدنی دکتر بدیعی.
۲- آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، علیرضا صلابت (۵۰۰ تست).
۳- آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد شیمی (شیمی تجزیه- شیمی فیزیک) دکتر علی معصومی.
۴- نگرشی نو بر شیمی آلی نوشته کاظم سعیدی و مهران غیاثی انتشارات کرمان.
۵- آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، میر اکبر میرهاشمی ، انتشارات فارابی حکیم.
۶- خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، تست‌های طبقه‌بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد همراه با پاسخ تشریحی- کنکور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا رضایی راد. انتشارات آزاده.
۷- کتاب شیمی انتشارات دانش‌پژوهان نوین.
جلد اول: شیمی تجزیه
جلد دوم: شیمی آلی
جلد سوم: شیمی فیزیک و شیمی معدنی
۸- تست‌های کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دکتر یوسفی
۹- ۶۵۰ تست جامع شیمی فیزیک کارشناسی ارشد، دکتر حسین ایلخانی، انتشارات: عین‌القضاه

مجموعه فیزیک کد (۱۲۰۴)

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
زبان عمومی : کتاب راز زبان ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
مکانیک کوانتومی
کتاب مرجع: فیزیک کوانتومی‌گاسیورویچ
کتاب پشتیبان:
۱-فیزیک کوانتومی‌سلز وایدنر
۲- کتاب کوانتومی سُل و یدُر
۳- کتاب فیزیک مدرن گاترئو ترجمه فرشید نورعلیشاهی
زبان تخصصی
۱- چهار جلد کتاب فیزیک هالیدی (زبان اصلی)
۲-scientific English for students of science
۳- English for the student of physics. (Dr. E. Faghih)
۴- Essential words for the Tofel
مکانیک
الف) منابع اصلی:
– فیزیک‌هالیدی جلد اول مکانیک (نشر دانشگاهی).
– مکانیک تحلیلی: سایمون. ماریون
– مکانیک تحلیلی فولز.
ب) منابع کمکی:
– مکانیک تحلیلی آریا.
الکترومغناطیس
فیزیک پایه- مرجع اصلی: فیزیک‌هالیدی (جلد سوم)
کتاب پشتیبان: دیوید چنگ
الکترومغنایس- مرجع اصلی: مبانی نظری الکترومغناطیس (میلفورد).
کتاب پشتیبان:
الکترومغناطیس: نایفه و براسل.
مجموعه فوتونیک کد (۱۲۰۵)

منابع پیشنهادی مطالعاتی :
الکترومغناطیس
فیزیک (جلد سوم)- دیوید،‌هالیدی- نعمت الله گلستانیان- محمود بهار- مرکز نشر دانشگاهی
آشنایی با الکترودینامیک- گریفیتس، دیوید- حسین فرمان- مرکز نشر دانشگاهی
مبانی نظریه الکترومغناطیس- ریتس و میلفورد- جلال صمیمی- مرکز نشر دانشگاهی
الکتریسیته و مغناطیس- نایفه، منیر حسن- محمدرضا عابدینی و محمدرضا جلیلیان نصرتی- صفار
الکترومغناطیس مهندسی- هیت، ویلیام هارت- محمود دیانی و محمد قوامی- نشر علوم دانشگاهی
مکانیک کوانتومی
آشنایی با نسبیت خاص- رزنیک، رابرت- جعفر گودرزی- نشر دانشگاهی
مبانی فیزیک نوین- وایدنر، ریچارد و سلز، رابرت- علی اکبر بابایی و مهدی صفا- مرکز نشر دانشگاهی
فیزیک کوانتومی- گاسیوروویچ، استفان- جلال صمیمی- مرکز نشر دانشگاهی
Introduction to quantum mechanics- Griffiths، Jeffrey- Prentice Hall
الکترونیک
مبانی و کاربردهای الکترونیک- میلمن، جاکوب- نعمت الله گلستانیان- مبتکران
مدارهای میکروالکترونیک- سدرا، عامل- مجید ملکان، هاله واحدی- نشر علوم دانشگاهی
فیزیک جدید
مبانی فیزیک نوین- وایدنر، ریچارد و سلز، رابرت- علی اکبر بابایی و مهدی صفا- مرکز نشر دانشگاهی
آشنایی با نسبیت خاص- رزنیک، رابرت- جعفر گودرزی- نشر دانشگاهی
فیزیک جدید- کرین، کنت- منیژه رهبر و بهرام معلمی- مرکز نشر دانشگاهی

زبان عمومی : کتاب راز زبان ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده

مجموعه زیست شناسی کد (۱۲۰۶)

منابع پیشنهادی مطالعاتی:

به دلیل تعدد منابع در رشته زیست شناسی و به روز شدن منابع توصیه می گردد از بسته های آموزشی موسسه علوم پزشکی معین استفاده نمایید.

زبان عمومی : کتاب راز زبان ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
زبان تخصصی
مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده زبان تخصصی (گردآوری مهدی سوار)
سلولی و مولکولی
بیولوژی سلولی و مولکولی (lodish & Alberts) (ترجمه زیر نظر دتر شاهسون بهبودی)
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی (مریم خالصی- رضا یوسفی)
زیست‌شناسی سلولی و مولکولی (دکتر احمد مجد)
مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی با تحلیل کامل گزینه‌ها (تألیف و گردآوری برومند حسینی)
ژنتیک
مجموعه درس‌های ژنتیک (مجتبی سهرابی)
درسنامه ژنتیک (P.C.Winter, G.I. Hickey) (زیر نظر دکتر یوسف سیدنا)
سؤالات کارشناسی ارشد ژنتیک (مینا اوحدی)
مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده ژنتیک و مولکولی (مجتبی سهرابی)
بیو شیمی
بیوشیمی (Lehninger).
بیوشیمی (Strayer)-
مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده بیوشیمی (۱) و (۲) (مهدی سوار)
میکروبیولوژی
میکروبیولوژی (زینسر)
میکروبیولوژی عمومی‌(دکتر ملک‌زاده).
میکروبیولوژی پزشکی (جاوتز).
میکروب کاربردی (کروگر)
میکروب محیطی(شایسته سپهر)
میکروب غذایی (فرازیر)
ایمونولوژی (دکتر محمد وجدگانی)
ویروس شناسی (دکترناطق)
انگل شناسی پزشکی (دکتر هرمزد اورمزدی)
قارچ شناسی پزشکی ( دکتر امامی و همکاران)
مجموعه تست‌های طبقه‌بندی شده میکروب‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمونولوژی (گردآوری مهدی سوار)

گیاه شناسی
گیاه شناسی پایه، (احمد قهرمان) ۲جلد.
زیست‌شناسی گیاهی (محمد پاک فطرت)
رشد و نمو گیاهی (دکتر خاوری نژاد)
فیزیولوژی گیاهی
فیزیولوژی گیاهی (حسن ابراهیم زاده) ۴جلد
فتوسنتز در گیاهان عالی (دکتر خاوری نژاد)
جانور شناسی
جانورشناسی عمومی‌(دکتر طلعت حبیبی).
زیست‌جانوری (دکتر محمدرضا یزدیان)
بافت شناسی انسانی پایه (دکتر محمد صادق رجحان)
جانور شناسی مهره داران (محمد درویش)
جنین شناسی (کاظم پریور)
فیزیولوژی جانوری
فیزیولوژی پزشکی (گایتون).
شیمی فیزیک
شیمی فیزیک (دکتر صبوری)
شیمی آلی
شیمی آلی (موریسون و بوید ۱ و ۲ و ۳)

بیوتکنولو ژی
مولکولی پیشرفته (مریم خالصی)
پیش درآمدی بر مهندسی ژنتیک (دسمونداس- تی-نیکول) ترجمه دکتر محمود امین لاری.

مجموعه آمار ریاضی کد (۱۲۰۷)

منابع پیشنهادی مطالعاتی:
زبان عمومی : کتاب راز زبان ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
ریاضی عمومی ۱ و ۲ – کتاب ریاضی او۲ انتشارات پارسه توصیه می گردد
حساب دیفرانسیل – کتاب معادلات دیفرانسل انتشارات پارسه توصیه می گردد.
حساب دیفرانسیل و انتگرال سیلورمن
آنالیز ریاضی ۱
آنالیز ریاضی- رودین
مجموعه جبر و آنالیز- نصیری
روش‌های آماری
آمار و احتمال مقدماتی- بهبودیان
روش‌های آماری- باتاچاریا و جانسون
آمار مقدماتی- ووناکات
آمار کاربردی- جان نتر
نمونه‌گیری
نمونه‌گیری- بزرگ‌نیا و … – مرکز نشر دانشگاه فردوسی مشهد
رگرسیون
رگرسیون- جان نتر
رگرسیون- مونت کمری
آمار ریاضی ۱
مبانی آمار ریاضی- هاگ- ایزد دوستدار
احتمال و آمار ریاضی- Bain- مشکانی- انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
جزوه‌ی کلاسی آمار ریاضی ۱ دانشگاه علامه طباطبائی- دکتر پارسیان
آمار ریاضی ۲
کتاب آمار ریاضی ۲- دکتر پارسیان- انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
مجموعه ریاضی کد (۱۲۰۸)

منابع پیشنهادی مطالعاتی:
زبان عمومی : کتاب راز زبان ارشد و دکتری – تالیف استاد محمد حسن تقی زاده
زبان تخصصی
۱-زبان تخصصی رشته ریاضی
۲- زبان تخصصی دکتر نیکوکار
ریاضی عمومی
۱-حساب دیفرانسیل و انتگرال، توماس (ویرایش ۱۰)
۲- حساب دیفرانسیل و انتگرال، سیلورمن (خاص)
۳- حساب دیفرانسیل و انتگرال، آپوستل
۴- مسائل آنالیز ریاضی(ب. پ. دمیدودویچ) ترجمه پرویز شهریاری
معادلات دیفرانسیل
۱- معادلات دیفرانسیل، بویس
۲- معادلات دیفرانسیل، سیمونز
۳- معادلات دیفرانسیل، دکتر نیکوکار
۴- معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه‌چیان
احتمالات
۱- آمار ریاضی، جان‌فروند
۲- مبانی احتمال، شلدون راس. ترجمه دکتر پارسیان و دکتر همدانی(ویرایش جدید)
توابع مختلط
۱- توابع مختلط، چرچیل
۲- توابع مختلط، سیلورمن
۳- ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد (۲) کریت سینک، مترجم دکتر شیدفر
جبر ۱
۱- جبر فرالی جلد (۱ و ۲)
۲- مباحثی در جبر هرشتاین
۳- مباحثی در نظریه گروه‌های متناهی نوشته، دکتر علیرضا جمالی
۴- Algebra – Bathacharia
آنالیز ریاضی ۱ و ۲
۱- آنالیز ریاضی رودین
۲- آنالیز ریاضی بارتل
۳- آنالیز ریاضی ، اپوستل
۴- توپولوژی عمومی ، مانکرز
۵ – مثال‌های نقض در آنالیز کلیاوم
آنالیز عددی
۱- آنالیز عددی (۱) دکتر بابلیان ، انتشارات دانشگاه پیام نور
۲- آنالیز عددی: مؤلف کندال اتکینسون ، ترجمه: دکتر مهدی دهقان و همکاران
جبر خطی
۱- جبر خطی،‌هافمن
۲- جبر خطی، اونان
منبع تستی
منابع زیر (علاوه بر منابع فوق) برای آزمون دانشگاه آزاد اسلامی است.
مبانی ریاضی
۱- مبانی ریاضی، تالیف لین و لین .
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
۱- برنامه‌سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسایل نمونه الیوت کافمن، مترجم لیدا جواهر قلم و فرنگیس شاکری
۲- تئوری و مسایل برنامه‌نویسی با C گاتفرید مترجم: شادمان پور
۳- برنامه‌نویسی به زبان پاسکال – مهندس جعفرنژادقمی
تحقیق در عملیات
۱ –تحقیق در عملیات بازارا
۲- تحقیق در عملیات ۱، دانشگاه پیام نور، جهانشاهلو
آموزش ریاضی
۱- چگونه مسئله را حل کنیم، جورج پولیا، ترجمه احمد آرام
۲- خلاقیت ریاضی، جورج پولیا، ترجمه پرویز شهریاری
۳- روان شناسی پرورشی، دکتر سیف
۴- آموزش تدریس ریاضی دبیرستان ، جان کولب، ترجمه جواد همدانی زاده

مجموعه علوم کامپیوتر کد (۱۲۰۹)

منابع پیشنهادی مطالعاتی:

به دلیل تعدد منابع و همچنین کیفیت بالای کتب پارسه بسته کامپیوتر پارسه توصیه می گردد
لازم به ذکر است کتابها به صورت تکدرس هم قابل تهیه است.
لازم به ذکر است طراح سئوالات آزمون های آزمایشی پارسه سال ۹۷ در مجموعه مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات استاد هادی یوسفی هستند.