وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس
گروه آموزشی دکتر سام خانیان