اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396 مي‌رساند كه آزمون مذكور صبح روز جمعه مورخ 96/10/01 در 41 شهرستان كشور برگزار مي‌شود.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

لينك مربوط به كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون از روز سه‌شنبه 96/09/28 بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و متقاضیان مي‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرينت كارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5 ، 6 ، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 18 و 19 (شامل: نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كدملي، سهميه 25 درصد ايثارگران، سهميه 5 درصد ايثارگران، داوطلب بومي، حالت بومي، نوع بومي، وضعيت فعلي طرح مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، تاريخ فارغ‌التحصيلي، معدل آخرين مقطع تحصيلي) كارت شركت در آزمون شما وجود دارد لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 96/10/01 منحصراً به سايت اين سازمان به نشاني: www.Sanjesh.org قسمت ويرايش اطلاعات مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نماييد و درصورتي كه نسبت به بندهاي 3، 7، 8، 9، 16، 17و21 (جنس، دين، معلول عادي، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي و اولويت انتخابي) معترض مي‌باشيد ضروري است در روزهاي چهارشنبه مورخ 96/09/29 و پنجشنبهمورخ 96/09/30 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 با همراه داشتن مدارك مربوطه (كارت ملي واصل شناسنامه عكسدار) به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطهبراساس جدول شماره 2 اطلاعيه پرينت كارت شركت در آزمون مندرج در سايت سازمان مراجعه نماييد. در غير اين صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

تذكر مهم درخصوص سهميه 25 درصد ايثارگران: داوطلب گرامي متقاضي استفاده از سهميه 25 درصد ايثارگران توجه داشته باشند سهميه مندرج بر روي كارت شركت در آزمون آنها براساس اطلاعات تكميلي مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام (خوداظهاري) در نظر گرفته شده است و درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه مورد نظر در مراحل بعدي براي آنها اعمال مي‌گردد. در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد.

2- چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص مراجعه نمايند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

3- چنانچه عكس روي كارت داوطلب داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي­باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده اين سازمان در باجه‌ي رفع نقص مراجعه نمايند. موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

4- چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص مراجعه نماييد و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است.

تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

ج – آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت از كارت شرکت در آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودی با اطلاعات ثبت‌نامي و يا هريك از موارد مندرج در بند «ب» فوق ، داوطلبان مي‌توانند از ساعت 8:30 الي12:00 صبح و 14:00 الي 17:00 بعدازظهر روزهاي چهارشنبه مورخ 96/09/29 و پنجشنبه مورخ 96/09/30 به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (مطابق جدول شماره 2 ذيل) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام نمايند.

د- زمان و محل برگزاري آزمون

آزمون کليه داوطلبان صبح روز جمعه مورخ 1/10/96 برگزار مي‌گردد و فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم­ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند. آدرس محل برگزاري آزمون بر روي پرينت كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.

هـ – تذكرهاي‌ مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

2- در ورودي ِحوزه­هاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ 08:00 (هشت) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.

3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

4- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري رفتار خواهد شد.

6- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه­هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه­ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در اين آزمون از تاريخ 1/10/96 لغايت 6/10/96 بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه داوطلبان در صورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج­شنبه 96/09/30 همه روزه به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان و يا شماره ‌تلفن ‌42163-021 در ميان بگذارند.

جدول شماره 1-شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون استخدامي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي سال‌ 1396

نام استان

شهرستان محل

برگزاري آزمون

استان محل اقامت

آذربايجان شرقي(10)

تبريز (1012)

كليه داوطلبان استانآذربايجان شرقي(1012)

آذربايجان غربي(11)

اروميه (1104)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ارومیه (1104)و اشنویه(1106)، پلدشت(1111)، پیرانشهر(1113)، چالدران (1117)، چايپاره (1119)، خوی (1123)، سردشت (1124)، سلماس (1127)، شوط (1131) ، ماکو (1133) و مهاباد (1135) استان آذربایجان غربی می باشند.

مياندوآب (1138)

‌ داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بوکان (1109)، تکاب (1115)، شاهین دژ (1129)، میاندوآب (1138) و نقده (1140) استان آذربایجان غربی می باشند.

اردبيل(12)

اردبيل (1202)

‌ کلیه داوطلبان استان اردبيل‌ (1202)

اصفهان(13)

‌ اصفهان (1310)

کلیه داوطلبان استان اصفهان (1310)

ايلام(14)

‌ ايلام ‌(1405)

کلیه داوطلبان استان ايلام‌ (1405)

بوشهر(15)

‌ بوشهر (1502)

كليه داوطلبان استان بوشهر (1502)

تهران(16)

تهران (1607)

كليه داوطلبان استان تهران (1607)

چهار محال و بختياري(17)

شهركرد (1709)

كليه داوطلبان استان چهار محال و بختياري (1709)

خراسان جنوبي(18)

بيرجند (1802)

كليه داوطلبان استان خراسان جنوبي (1802)

خراسان رضوي(19)

مشهد (1960)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي بجستان (1901)، بردسکن(1905)، بینالود (1906)، باخزر (1908) تایباد (1909)، فیروزه (1912)، تربت جام (1916)، زاوه (1920)، تربت حیدریه (1922)،چناران (1928)، خلیل آباد (1930)، خواف(1934)، درگز (1937)، رشتخوار(1940)، سرخس (1947)، فریمان (1949)، قوچان (1951)،کاشمر(1953)،کلات (1955)، گناباد (1957)، مشهد (1960)، مه ولات(1962)، و نیشابور(1965) از استان خراسان رضوی می باشند.

سبزوار (1945)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ، جغتای(1923)، جوین (1926)، خوشاب (1941) و داورزن (1942) و سبزوار(1945) از استان خراسان رضوي می باشد.

خراسان شمالي(20)

بجنورد (2005)

كليه داوطلبان استان خراسان شمالي (2005)

خوزستان(21)

اهواز (2112)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي آبادان (2102)، امیدیه (2104)، اندیکا (2107)، حمیدیه (2111)، اهواز (2112)، ایذه(2115)، باغ ملک(2117)، باوی (2110)، بندر ماهشهر (2120)، آغاجاری(2121)، بهبهان(2124)، خرمشهر(2125)، دشت آزادگان(2131)، رامشیر(2132)، رامهرمز (2134)، شادگان(2135)، شوشتر(2140)، گتوند(2142)، لالی(2144)، مسجدسلیمان(2146)، هفتگل(2148)، هندیجان (2150)، هویزه (2151) و کارون(2166) از استان خوزستان می باشند.

دزفول (2129)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي انديشمك (2109) ، دزفول‌(2129) و شوش(2138) استان خوزستان مي باشند.

زنجان(22)

زنجان (2212)

‌ کلیه داوطلبان استان زنجان‌(2212)

سمنان(23)

سمنان ‌(2304)

‌ کلیه داوطلبان استان سمنان(2304)

سيستان وبلوچستان(24)

زاهدان‌ (2418)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي خاش(2408)، زاهدان(2418) و میرجاوه(2419) از استان سیستان و بلوچستان می باشند.

زابل(2414)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان شهرستان زابل(2414)، زهک(2422)، هیرمند (2435)، هامون (2448)و نیمروز (2446) استان سيستان و بلوچستان است

ايرانشهر (2403)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ايرانشهر(2403)، ، دلگان(2411)، مهرستان(2416) سراوان(2425)، سرباز (2429)، سیب سوران(2430) و فنوج (2437) از استان سیستان و بلوچستان می باشند.

چا‌بهار (2406)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي چا‌بهار(2406)، کنارک(2433)، قصرقند(2438) و نيك شهر (2440) استان سيستان وبلوچستان مي‌باشند.

ادامه جدول شماره 1-شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون استخدامي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي سال‌ 1396

نام استان

شهرستان محل

برگزاري آزمون

استان محل اقامت

فارس(25)

شيراز (2536)

کلیه داوطلبان استان فارس(2536)

قزوين(26)

قزوين‌ (2619)

کلیه داوطلبان استان قزوين‌(2619)

قم(27)

قم (2704)

‌ کلیه داوطلبان استان قم‌(2704)

كردستان(28)

سنندج ‌(2819)

‌ کلیه داوطلبان استان كردستان‌(2819)

كرمان(29)

كرمان(2940)‌

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ارزوئیه(2901)، رابر(2902)، بافت (2903)، بردسیر(2905)، فهرج(2907)، بم(2908)، نرماشیر(2909)، راور(2914)، ریگان(2923)، زرند(2924)، کرمان(2940)و کوهبنان (2942) استان کرمان می باشند.

جیرفت (2912)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای ، جیرفت (2912)، رودبارجنوب(2921)، عنبرآباد(2932)، قلعه گنج (2934) ، فاریاب(2943)، کهنوج(2944) و منوجان(2946) استان کرمان می باشند.

رفسنجان (2918)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای انار(2915)، رفسنجان(2918)، سيرجان(2927)و شهربابك (2929) استان کرمان می باشند.

كرمانشاه(30)

كرمانشاه(3024)

كليه داوطلبان استان كرمانشاه (3024)

كهگيلويه و بويراحمد(31)

بويراحمد (ياسوج‌) (3103)

كليه داوطلبان استان كهگلويه و بوير احمد(3103)

گلستان(32)

گرگان(3217)

كليه داوطلبان استان گلستان (3217)

گيلان(33)

رشت (3313)‌

كليه داوطلبان استان گيلان (3313)

لرستان(34)

خرم‌آباد (3413)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای پلدختر(3408)، خرم آباد (3413)، دلفان(3415)، دوره (3418)، سلسله (3422)، رومشکان (3424) و کوهدشت (3427) استان لرستان می‌باشند.

بروجرد (3407)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي ازنا (3402)، اليگودرز (3405)، بروجرد (3407) و دورود (3417) استان لرستان مي‌باشند.

مازندران(35)

ساري (3527)

كليه داوطلبان استان مازندران (3527)

مركزي(36)

اراك (3602)

کلیه داوطلبان استان مركزي (3602)

هرمزگان(37)

بندرعباس (3709)

‌ کلیه داوطلبان استان هرمزگان‌ (3709)

همدان(38)

‌همدان (3823)‌

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان یکی از شهرستانهای اسد آباد (3801)، بهار (3804)، رزن (3809)، کبودرآهنگ (3812)، فامنین(3822)، و همدان(3823) از استان همدان می باشند.

ملاير (3816)

داوطلباني كه شهرستان محل اقامت آنان يكي از شهرستانهاي تويسركان (3806)، ملاير (3816)، نهاوند (3820) و استان همدان مي باشند.

يزد(39)

يزد (3920)

کلیه داوطلبان استان يزد (3920)

البرز(40)

كرج (4008)

كليه داوطلبان استان البرز (4008)

جدول‌ شماره 2- نشاني باجه‌هاي رفع نقص احتمالي كارت هاي شركت درآزمون استخدامي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي سال 1396

نام استان محل اقامت

نام شهرستان محل برگزاري

محل رفع نقص كارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه تبريز

تبريز: بلوار29بهمن، دانشگاه تبريز، طبقه همكف، ساختمان مديريت امور آموزشي

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي دانشگاه‌ اروميه

مياندوآب

مركزآموزش عاي شهيد باكري مياندوآب

مياندوآب: بزرگ راه ولايت، بالا ترازكوي رابري، نرسيده به استگاه راه آهن

اردبيل

اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

اردبيل: خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان سابق اداره كل امور آموزشي

اصفهان

‌ اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، دروازه شيراز،خيابان دانشگاه،درب شمالي دانشگاه اصفهان،جنب اداره كل آموزش، دفتر ستاد آزمونها

ايلام

ايلام

دانشگاه ايلام

ايلام: بلوارپژوهش، دانشگاه ايلام، حوزه معاونت آموزشي

بوشهر

‌ بوشهر

دانشگاه خليج فارس بوشهر

بوشهر: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر

تهران

تهران

دانشكده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره

تهران: خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، بن بست شاهرود، دانشكده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره

چهارمحال و بختياري

شهر كرد

دانشگاه شهركرد

شهركرد: بلواررهبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشي

خراسان جنوبي

بيرجند

دانشگاه بيرجند

بيرجند: ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشگاه بيرجند، دانشكده هنر

خراسان شمالي

بجنورد

دانشگاه بجنورد

بجنورد: كيلومتر4 جاده اسفراين، دانشگاه بجنورد، ساختمان شماره دو دانشكده علوم انساني

خراسان رضوي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد: بلوار وكيل آباد،روبروي پارك‌ ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهد، مديريت آموزشي دانشگاه

سبزوار

دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار

سبزوار: توحيد شهر، پرديس دانشگاه حكيم سبزواري، طبقه همكف، دانشكده علوم

خوزستان

اهواز

دانشگاه شهيد چمران اهواز

اهواز: جاده گلستان، جنب پل پنجم، ورودي دانشگاه شهيدچمران اهواز

دزفول

دانشگاه جندي شاپور دزفول

دزفول: روبروي پايگاه چهارم شكاري وحدتي، دانشگاه جندي شاپور دزفول

زنجان

زنجان

دانشگاه زنجان

زنجان: كيلومتر 6 جاده تبريز، دانشگاه زنجان، ساختمان مركزي واحدرايانه

سمنان

سمنان

دانشگاه سمنان

سمنان: روبروي پارك سوكان، پرديس شماره يك دانشگاه سمنان، ساختمان انتشارات دانشگاه

سيستان وبلوچستان

زاهدان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

زاهدان: خيابان دانشگاه،ورودي زيبا شهر، سازمان مركزي دانشگاه سيستان وبلوچستان، دفترمعاونت آموزشي

زابل

دانشگاه زابل

زابل: كيلومتر2جاده بنجار، پرديس جديد دانشگاه زابل، ساختمان كلاسهاي ابوسعيد سجزي

ايرانشهر

دانشگاه ولايت ايرانشهر

ايرانشهر: كيلومتر4بزرگراه شهيد مرادي، دانشگاه ولايت ايرانشهر

چابهار

دانشگاه دريا نوردي وعلوم دريايي چابهار

چابهار: بلوار دانشگاه، دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار

فارس

شيراز

دانشگاه شيراز

شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

قزوين

قزوين

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين

قزوين: انتهاي بلوار دانشگاه امام خميني قزوين (ره)

قم

قم‌

دانشگاه قم

قم: انتهاي بلوارمحمدامين، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، جنب سردرب دانشگاه

كردستان

سنندج

دانشگاه كردستان-سنندج

سنندج: خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب اصلي دانشگاه كردستان، مهمانسراي دانشگاه

كرمان

كرمان

دانشكده فني و حرفه اي شماره يك كرمان (شهيد چمران)

كرمان:خيابان شهيدمصطفي خميني، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی، دانشكده فني و حرفه­اي شماره يك كرمان(شهيد چمران)

جيرفت

دانشگاه جيرفت

جيرفت: كيلومتر8جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت

رفسنجان

دانشگاه ولي عصر(ع) رفسنجان

رفسنجان: ابتداي بلوارولايت، سازمان مركزي دانشگاه ولي عصررفسنجان، دفتر استعدادهاي درخشان

كرمانشاه

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازي، سازمان مركزي دانشگاه، اداره كل امورآموزش

كهگيلويه و بويراحمد

ياسوج

دانشگاه ياسوج

ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي و تحصيلات تكميلي

گلستان

گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گرگان: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان

گيلان

رشت

دانشگاه گيلان

رشت: بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي شهربازي، پرديس دانشگاه گيلان

لرستان

خرم‌آباد

دانشگاه لرستان

خرم‌آباد: كيلومتر 5 جاده (خرم آباد – تهران)، دانشگاه لرستان

بروجرد

دانشگاه حضرت آيت الله بروجردي بروجرد

بروجرد: كيلومتر3جاده بروجرد- خرم آباد، دانشگاه آيت لله بروجردي بروجرد

مازندران

ساري

دانشكده فني امام محمد باقر (ع)

ساري: بلوار خزر، خيابان شهيد مطهري (طبرستان)، دانشكده فني امام محمدباقر (ع)

مركزي

اراك

دانشگاه اراك

اراك: ميدان شريعتي، دانشگاه اراك، درب اصلي دانشگاه، روبروي باجه انتظامات، دانشگاه اراك

هرمزگان

بندرعباس

دانشگاه هرمزگان

بندرعباس: آزادشهر، بلوارافروزشهابي پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها)

همدان

‌همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان: شهرك مدرس، خيابان ابوطالب، دانشكده علوم انساني، معاونت آموزشي دانشكده علوم انساني

ملاير

دانشگاه ملاير

ملاير: كيلومتر4جاده اراك، دانشگاه ملاير

البرز

كرج

دانشگاه خوارزمي كرج

كرج: حصارك، ميدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمي پرديس كرج

يزد

يزد

دانشگاه يزد

يزد: صفائيه، چهار راه پژوهش، ورودي درب دانش ، ساختمان كنار سالن فجر

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور